ورود به سایت |   پست الکترونیک                          

30 مرداد ماه در سنندج در دوره آماری 1340 تا سال 1396

کمترین دما: 9 درجه سلسیوس در سال 1359

بیشترین دما:   40 درجه سلسیوس در سال 1394

بیشترین بارش:  1 میلیمتر در سال 1351

کلیه حقوق این پایگاه اینترنتی متعلق به اداره کل هواشناسی استان کردستان است
طراحی به وسیله شرکت هایا گستر ماندگار و شرکت مانا ارتباط کاره