ورود به سایت |   پست الکترونیک                          

22 اسفند ماه در سنندج در دوره آماری 1340 تا سال 1395

کمترین دما: 9.2- درجه سلسیوس در سال 1370

بیشترین دما:  26.4 درجه سلسیوس در سال 1388

بیشترین بارش: 39 میلیمتر در سال 1342

کلیه حقوق این پایگاه اینترنتی متعلق به اداره کل هواشناسی استان کردستان است
طراحی به وسیله شرکت هایا گستر ماندگار و شرکت مانا ارتباط کاره