ورود به سایت |   پست الکترونیک                          

25 مرداد ماه در سنندج در دوره آماری 1340 تا سال 1396

کمترین دما: 9.5 درجه سلسیوس در سال 1363

بیشترین دما:  41 درجه سلسیوس در سال 1362

بیشترین بارش: 2 میلیمتر در سال 1393

کلیه حقوق این پایگاه اینترنتی متعلق به اداره کل هواشناسی استان کردستان است
طراحی به وسیله شرکت هایا گستر ماندگار و شرکت مانا ارتباط کاره