ورود به سایت |   پست الکترونیک                          

5 خرداد ماه در سنندج در دوره آماری 1340 تا سال 1395

کمترین دما: 4 درجه سلسیوس در سال 1355

بیشترین دما:  33 درجه سلسیوس در سال 1396

بیشترین بارش: 17 میلیمتر در سال 1374

کلیه حقوق این پایگاه اینترنتی متعلق به اداره کل هواشناسی استان کردستان است
طراحی به وسیله شرکت هایا گستر ماندگار و شرکت مانا ارتباط کاره