ورود به سایت |   پست الکترونیک                          

28 بهمن ماه در سنندج در دوره آماری 1340 تا سال 1395

کمترین دما: 23.6- درجه سلسیوس در سال 1367

بیشترین دما:  21.4 درجه سلسیوس در سال 1388

بیشترین بارش: 16.8 میلیمتر در سال 1377

کلیه حقوق این پایگاه اینترنتی متعلق به اداره کل هواشناسی استان کردستان است
طراحی به وسیله شرکت هایا گستر ماندگار و شرکت مانا ارتباط کاره