معرفی اداره کل هواشناسی استان کردستان

 

Kurdistan_MET.jpg

هواشناسي استان کردستان در حال حاضر با 6 ايستگاه سينوپتيک اصلي ، 3 ايستگاه سينوپتيک تکميلي ،12 ايستگاه اقليم شناسي ، 78 ايستگاه بارانسنجي داده هاي هواشناسي را ثبت وجمع آوري نموده و پس از کنترل کيفي اوليه ،داده ها را به مرکز سازمان هواشناسي کشور ارسال مي کند

 ايستگاه هاي سينوپتيک و سينوپتيک تکميلي به صورت دو ، سه ، چهار ويا پنج نفره اداره مي شوند . در ايستگاه هاي دو نفره ساعات کاري 12 ساعته  ، از ساعت 5/6 صبح تا 5/6 عصر گزارشات هواشناسي را به صورت سينوپ ومتار تهيه و به اداره کل هواشناسي ودر نهايت به سازمان هواشناسي کشور ارسال مي کنند . در ايستگاه هاي که به صورت سه ، چهار ويا پنج نفره مشغول به کار هستند 24 ساعته گزارش هاي هواشناسي به صورت سينوپ ومتار تهيه وبه اداره کل هواشناسي استان ودر نهايت به سازمان هواشناسي کشور ارسال مي گردد.در کليه ايستگاه هاي سينوپتيک وسينوپتيک تکميلي پارامترهاي متعارف هواشناسي از جمله دماي خشک وتر ،دماي حداقل وحداکثر روزانه ،دماي حداقل سطح خاک ، دماي اعماق مختلف خاک ، ارتفاع بارش ،مقدار ساعات آفتابي ، ميزان ابرناکي ،ميزان تبخير، سمت وسرعت باد ، فشارسطح ايستگاه ، گراف هاي دما ورطوبت ،ميزان تابش  وبسته به نوع ايستگاه برخي پارامترهاي ديگر اندازه گيري ويا محاسبه وثبت مي گردد .

 

همچنين موقعيت جغرافيايي (طول و عرض ) و ارتفاع و نيز سال تاسيس و دوره فعاليت ايستگاه ها از بدو تاسيس تا کنون در جدول مشخص شده است .

 

رديف

نام

ارتفاع (متر)

طول جغرافيايي(شرقي)

عرض جغرافيايي(شمالي)

سال تأسيس

نوع ايستگاه

فعاليت ايستگاه در شبانه روز

 

 

 

درجه

دقيقه

درجه

دقيقه

 

 

 

1

سنندج

1373

47

0

35

20

1338

سينوپتيک

24 ساعته

2

سقز

1523

46

16

36

1339

1339

سينوپتيک

24 ساعته

3

مريوان

1287

46

12

35

31

1370

سينوپتيک

24 ساعته

4

قروه

1906

47

48

35

10

1368

سينوپتيک

24 ساعته

5

بيجار

1883

47

37

35

53

1366

سينوپتيک

24 ساعته

6

زرينه

2142

46

55

36

4

1368

سينوپتيک

24 ساعته

7

بانه

1600

45

54

36

0

1378

سينوپتيک تکميلي

12 ساعته

8

كامياران

1404

46

53

34

48

1380

سينوپتيک تکميلي

12 ساعته

9

قاملو

1910

47

29

35

10

1375

اقليم شناسي

12 ساعته

10

بهارستان

2094

47

7

35

40

1372

اقليم شناسي

12 ساعته

11

هنرستان كشاورزي

1462

47

0

35

20

1377

اقليم شناسي

تعطيل شده

12

اويهنگ

1630

46

41

35

15

1378

اقليم شناسي

12 ساعته

13

حاج ممدان

1826

46

21

35

57

1378

اقليم شناسي

12 ساعته

14

سراب شهرك

1983

47

22

35

37

1376

اقليم شناسي

12 ساعته

15

هزار كانيان

1894

46

48

35

46

1376

اقليم شناسي

12 ساعته

16

يا سوكند

1760

47

45

36

16

1380

اقليم شناسي

12 ساعته

17

موچش

1640

47

9

35

3

1380

اقليم شناسي

12 ساعته

18

گل تپه

1360

46

41

36

22

1381

اقليم شناسي

12 ساعته

19

سلين

936

46

19

35

14

1381

اقليم شناسي

12 ساعته

20

دانشگاه

1545

47

0

35

16

1379

اقليم شناسي

تعطيل شده

21

ديواندره (نساره)

1755

47

4

35

52

1382

اقليم شناسي

12 ساعته

22

   با با رشاني

1662

47

47

35

40

1382

اقليم شناسي

12 ساعته

 

 

ازجمله تجهيزات موجود در اين ايستگاه ها  دماسنج هاي خشک و تر ، دماسنج هاي  حداقل و حد اکثر ، بارانسنج ، وسيله اندازه گيري سمت و سرعت باد  (بادنماي پاندولي ) ودر بعضي از ايستگاه ها وسايل سنجش ديگري نيز وجود دارد که بطور خلاصه در جدول زير آمده است .

تجهيزات

قاملو

بهارستان

اويهنگ

حاج ممدان

سراب شهرك

هزار كانيان

يا سوكند

موچش

گل تپه

سلين

ديواندره (نساره)

   با با رشاني

دماسنج ها

خشک

دارد

دارد

دارد

دارد

دارد

دارد

دارد

دارد

دارد

دارد

دارد

دارد

تر

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

حداقل

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

حداکثر

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

بارانسنج

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

بارانگار

"

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

رطوبت نگار

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

بادنما (پاندولي)

"

دارد

دارد

دارد

دارد

دارد

دارد

دارد

دارد

دارد

دارد

دارد

تشت تبخير

"

"

"

"

ندارد

"

دارد

"

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

حداقل سطح خاک

"

"

"

ندارد

دارد

"

"

"

"

"

دارد

"

سکوي اندازه گيري برف

"

"

"

"

"

"

"

"

دارد

دارد

"

"

دما نگار

"

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

"

رطوبت نگار

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

آفتاب نگار

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"