پیش بینی فصلی پاییز(از 9 مهر تا 10 دیماه)

تاریخ ثبت: 1398/06/21 تعداد 466 بازدید از این خبر

پیش بینی فصلی بارش و دما برای ماه های اکتبر تا دسامبر2019


پیش بینی فصلی بارش و دما برای ماه های اکتبر تا دسامبر2019
(از 9 مهر تا 10 دیماه)

بارش: از 9 مهر تا 9 آبان
در ماه اکتبر(9 مهر تا 9 آبان) بی هنجاری بارش برای استان کردستان مثبت است. مقدار بارش ها حدود 10 تا 30 میلیمتر نسبت به میانگین بلندمدت آماری در این بازه زمانی بیشتر پیش بینی شده است. این افزایش در نیمه جنوبی نسبت به بقیه مناطق استان قابل توجه تر می باشد.

دما: از 9 مهر تا 9 آبان
در ماه اکتبر (9 مهر تا 9 آبان) دمای هوا برای استان کردستان در حد میانگین بلند مدت آماری پیش بینی شده است. در این ماه تغییرات دمایی چندانی را نسبت به میانگین بلند مدت آماری نخواهیم داشت.

بارش:  از 10 آبان تا 9 آذر
بی هنجاری بارش در ماه نوامبر(10آبان تا 9 آذر) در حد میانگین بلند مدت آماری  و با تمایل به بیشتر از میانگین ( حدود 5 تا 10 میلیمتر بیشتر )پیش بینی شده است.دما:  از 10 آبان تا 9 آذر
بی هنجاری دمای هوا در ماه نوامبر(10 آبان تا 9 آذر) برای استان کردستان درحد میانگین بلندمدت آماری پیش بینی شده است. تغییرات قابل توجهی در مقایسه با میانگین بلند مدت نخواهیم داشت.

بارش:  از 10 آذر تا 10 دیماه
بی هنجاری بارش در ماه دسامبر(10 آذر تا 10 دیماه ) برای استان کردستان در حد میانگین و با تمایل به کمتر از میانگین بلندمدت آماری است. پیش بینی می شود که بارش ها در حدود 10 میلیمتر کمتر از میانگین بارش بلند مدت آماری باشد.

دما:  از 10 آذر تا 10 دیماه
بی هنجاری دما در ماه دسامبر(10 آذر تا 10 دیماه) برای استان کردستان در محدوده میانگین با تمایل به افزایش دما نسبت به میانگین بلندمدت آماری پیش بینی شده است.توجه: صحت پیش بینی های فصلی و ماهانه در حدود 70 درصد است و هر ماه این پیش بینی ها با داده های جدیدتری به روز می گردند. ضرورت دارد تا هرماه از پیش بینی های به روز شده استفاده گردد.