برگزاری دوره آموزشی

تاریخ ثبت: 1398/07/07 تعداد 230 بازدید از این خبر

دوره آموزشی ارتباط با کاربران نهایی تولیدات غذایی ( تهک کشاورزی) به مدت دوروز در استان کردستان برگزارشد.


به گزارش روابط عمومی هواشناسی استان کردستان دوره آموزشی ارتباط با کاربران نهایی تولیدات غذایی ( تهک کشاورزی) به مدت دوروزبا حضور 26نفر از کارشناسان همدیدی و کشاورزی استان های ایلام و کردستان در محل اداره کل هواشناسی استان کردستان برگزارشد.
شرکت کنندگان دراین دوره با مباحثی از جمله : تعیین گروه های کاربری، نیازسنجی و مفاهیم آن، روش های انتقال اطلاعات به کاربران، انواع داده و محصول مورد نیاز، ظرفیت سازی، روش های تعیین بازخورد، مستند سازی آشنا شدند.