پیش بینی فصلی بارش و دما فصل پاییز

تاریخ ثبت: 1398/07/15 تعداد 750 بازدید از این خبر

پیش بینی فصلی بارش و دما برای ماه های نوامبر 2019 تا ژانویه2020 (از 10 آبان تا 11 بهمن 1398)


بارش: از 10آبان  تا 9 آذر
در ماه نوامبر(10 آبان تا 9 آذر) مقداربارش برای استان کردستان نرمال است و در محدوده میانگین بلند مدت آماری پیش بینی شده است .  

دما: از10آبان تا 9 آذر
در ماه نوامبر (10 آبان تا 9 آذر) دمای هوا برای استان کردستان در حد میانگین بلند مدت آماری پیش بینی شده است. در این ماه تغییرات دمایی چندانی را نسبت به میانگین بلند مدت آماری نخواهیم داشت.

بارش:  از 10 آذر تا 10 دی
بی هنجاری بارش در ماه دسامبر(10آذر تا 10دی) در حد میانگین بلند مدت آماری  و با تمایل به بیشتر از میانگین ( حدود 5 تا 10 میلیمتر در نیمه جنوبی استان )پیش بینی شده است.دما:  از 10 آذر تا 10 دی
بی هنجاری دمای هوا در ماه دسامبر(10آذر تا 10دی) برای استان کردستان درحد میانگین بلندمدت آماری پیش بینی شده است. تغییرات قابل توجهی در مقایسه با میانگین بلند مدت نخواهیم داشت.

بارش:  از  11 دی تا 11 بهمن
بی هنجاری بارش در ماه  ژانویه(11 دی تا 11 بهمن) برای استان کردستان در حد میانگین و با تمایل به کمتر از میانگین بلندمدت آماری است.
 
دما:  از  11 دی تا 11 بهمن
بی هنجاری دما در ماه ژانویه(11 دی تا 11 بهمن) برای استان کردستان در محدوده میانگین با تمایل به افزایش دما نسبت به میانگین بلندمدت آماری پیش بینی شده است.توجه: صحت پیش بینی های فصلی و ماهانه در حدود 70 درصد است و هر ماه این پیش بینی ها با داده های جدیدتری به روز می گردند. ضرورت دارد تا هرماه از پیش بینی های به روز شده استفاده گردد.