جلسه تهک کشاوزری در هواشناسی شهرستان بیجار

تاریخ ثبت: 1398/08/16 تعداد 217 بازدید از این خبر

جلسه تهک کشاوزری در هواشناسی شهرستان بیجار


به گزارش روایط عمومی اداره کل هواشناسی استان کردستان روزسه شنبه  14 آبان ماه، در ا داره هواشناسی شهرستان بیجار جلسه بررسی تهک کشاورزی با حضور رئیس اداره و همکارانش برگزارشد .در ابتدای جلسه آقای مومنی رئیس اداره هواشناسی بیجار با بیان گزارش عملکرد تهک کشاروزی درشش ماهه اول سال 1398 در شهرستان بیجار پرداخت :وی گفت با توجه به اینکه شهرستان بیجار قطب تولید گندم دیم دراستان کردستان می باشد ، می طلبد از نظر هواشناسی خصوصا ً بررسی شرایط جوی و اطلاع رسانی به موقع از نظرپیش بینی روزانه ،کوتاه مدت ،اطلاعیه و هشدار های هواشناسی در فصل پائیز ،بهارکه بسیار حائز اهمیت است تلاش و جدیت بیشتر داشته باشیم.
در ادامه حاضرین در جلسه به بیان نقطه نظرات خوددررابطه با هواشناسی و تهک کشاورزی پرداختند و خواهان مساعدت وهمکاری مرکزپیش بینی استان در اطلاع رسانی به موقع و صحیح پیش بینی ها ، اطلاعیه ها و اخطاریه ها به هواشناسی شهرستان بیجارجهت اطلاع رسانی به موقع به کشاورزان و دستگاه های اجری آن شهرستان شدند.