پیش بینی فصلی دما و بارش در استان کردستان

تاریخ ثبت: 1398/08/18 تعداد 821 بازدید از این خبر

پیش بینی فصلی دما و بارش در استان کردستان از 10 آذر تا 9 ام اسفند ماه سال 98


بارش ماه دسامبر: بارش برای بازه زمانی 10 آذر ماه تا 10 دیماه )ماه دسامبر( در حد نرمال باتمایل به افزایش نسبت به نرمال در بخش های غربی و جنوبی استان پیش بینی شده است.

دمای ماه دسامبر: در بازه زمانی 10 آذر ماه تا 10 دیماه )ماه دسامبر( افزایش دما نسبت به نرمال پیش بینی شده است.

بارش ماه ژانویه: بارش برای بازه زمانی 11 دیماه تا 11 بهمن ماه )ماه ژانویه( کمتر از نرمال پیش بینی شده است.

دمای ماه ژانویه: در بازه زمانی 11 دیماه تا 11 بهمن ماه )ماه ژانویه( باز هم افزایش دما نسبت به نرمال پیش بینی شده است.

بارش ماه فوریه: بارش برای بازه زمانی 12 بهمن ماه تا 9 اسفند )ماه فوریه( نرمال با تمایل به کاهش نسبت به نرمال در نوار غربی استان پیش بینی شده است.

دمای ماه فوریه: در بازه زمانی 12 بهمن ماه تا 9 اسفند )ماه فوریه( افزایش دما نسبت به نرمال پیش بینی شده است.

جهت دریافت اطلاعات بیشتر و نقشه های پیش بینی لطفا فایل پیوست را دانلود نمائید