پیش بینی فصلی بارش و دما از دسامبر2019 تا فوریه 2020(10 آذر تا 10 اسفند)

تاریخ ثبت: 1398/09/16 تعداد 1318 بازدید از این خبر

بی هنجاری بارش برای ماههای دسامبر 2019 تا ژانویه 2020 است، در استان کردستان بی هنجاری بارش منفی است و بارش های کمتر از نرمال در این بازه زمانی پیش بینی شده است. در حدود 5 تا 10 میلیمتر بارش ها در این بازه زمانی کمتر از شرایط طبیعی و نرمال استان پیش بینی شده است. صحت پیش بینی های فصلی حدود 70 درصد است.