مراسم تقدیر از پژوهشگر برتر سال 1398در اداره کل هواشناسی کردستان

تاریخ ثبت: 1398/10/15 تعداد 476 بازدید از این خبر

مراسم تقدیر از پژوهشگر برتر چهارشنبه 11 دی ماه با حضور مدیرکل و اعضای کمیته پژوهش اداره کل هواشناسی کردستان در دفتر مدیرکل برگزارشد.


درابتداء مراسم مدیرکل از فعالیت های پژوهشی همکاران اداره کل هواشناسی کردستان تشکر نمودوبرارتقاءکیفیت فعالیت های پژوهشی تاکید کردند.در ادامه معاون توسعه وپیش بینی گزارشی از فعالیت های انجام شده  وآتی حوزه پژوهش ارائه دادند.سپس از پژوهشگر نمونه در سال1398 سرکارخانم امیدی راد که توسط شورای پژوهش سازمان هواشناسی کشور انتخاب شده بود تقدیر بعمل آمد.