نشست مشترک مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان با هواشناسی استان

تاریخ ثبت: 1399/02/26 تعداد 153 بازدید از این خبر

برگزاری جلسه بررسی همکاری های مشترک و ایجاد تفاهم نامه فی مابین مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان با اداره کل هواشناسی استان.


به گزارش روابط عمومی اداره کل هواشناسی استان کردستان ،در روزچهارشنبه 24 اردیبهشت ماه 1399 ،جلسه ای با موضوعات مشترک وایجاد تفاهم نامه مشترک فی مابین مرکزتحقیقات وآموزش کشاورزی و منایع طبیعی کردستان با اداره کل هواشناسی استان در محل سالن مرکز تحقیقات آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان با حضورآقای دکتر سدری رئیس مرکزتقیقات آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان وآقای صدیقی مدیرکل هواشناسی استان برگزارشد.
در ابتداء جلسه آقای دکترسدری ضمن عرض سلام وخیرمقدم ،به دستورکارجلسه پرداخت .ایشان گفتند این مرکزبا دارا بودن 37نفرهیئت علمی ومحقق در تخصصهای مختلف کشاورزی ،باغبانی ،خاکشناسی،مرتع،جنگل و... فعالیت دارد.پتانسیل خوبی برای همکاری با اداره کل هواشناسی را دارد.
درادامه صدیقی مدیرکل هواشناسی ضمن تشکرازآقای دکترسدری وهمکارانش ،بیان نمود هدف ازاین جلسه بررسی تفاهم نامه همکاری به منظورافزایش تعامل بین بخشی و هم افزایی دراجرای برنامه های عملیاتی وپژوهشی دراداره کل هواشناسی  ومرکزتقیقات آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان است.وی گفت ضروری است کارگروهی مشترک تشکبل شود ونسبت به تهیه تفاهم نامه همکاری های فی مابین دودستگاه خصوصاً محل ایجاد ایستگاه هواشناسی کشاورزی باتوجه به نیازاستان مورد بررسی وارزیابی قرار گیرید.
درپایان جلسه مصوباتی ذیل به تصویب اعضا رسید .

1- تشکبل کارگروه مشترک برای مکان سنجی ،ظرفیت سنجی واعتبارسنجی  احداث ایستگاه هواشناسی کشاورزی وتنظیم تفاهم نامه مشترک بین دودستگاه.
2- برگزاری کارگروه شورای تحقیقات وآموزش استان با حضور استاندارمحترم وآقای مهندس جعفری معاون ومشاورمحترم استانداری وآقای دکترنصراللهی زاده رئیس محترم سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان برای جمعبندی وتامین اعتبارمالی پروژه.
3- تهیه وتدوین اولویتهای تحقیقاتی مشترک واجرای پروژههای تحقیقاتی مشترک بین مرکز تحقیقات وآموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان و اداره کل هواشناسی استان کردستان .