باسازی حصارمحوطه ایستگاه اقلیم شناسی کل تپه جهانگیرخان سقز

تاریخ ثبت: 1399/02/26 تعداد 206 بازدید از این خبر

بازسازی حصار ایستگاه اقلیم شناسی کل تپه جهانگیرخان سقز که در روز 17ام اردیبهشت امسال براثر تند باد شدید لحظه ای وبارش باران بیش از54 میلیمتر تخریب شده بود .


به گزارش روابط عمومی اداره کل هواشناسی استان کردستان آقای صدیقی مدیرکل هواشناسی طی بازدیدی درروز پنج شنبه 25 اردیبهشت ماه 1399 ازایستگاه اقلیم شناسی کل تپه جهانگیرخان سقز،ازنزدیک درجریان خسارات وارد شده ناشی ازوزش شدید باد به ایستگاه قرار گرفت ،وی گفت باتوجه به اینکه ایستگاه های سینوپتیک واقلیم شناسی درکل استان بیمه هستند دستورداد تا شرکت بیمه کارشناس خودرا به محل اعزام نماید ، کارشناس بیمه با حضور در ایستگاه و بازدید ارمحل تخریب شده وتصویربرداری ازآن اقدام نمود،درادامه آقای صدیقی گفت چون ادوات داخل پلاتفرم درمعرض سرقت ورود مردم و احشام به داخل ایستگاه است ،بایستی ظرف یک هفته آینده با نظارت اداره فنی استان بازسازی و مرمت شود.