ملاقات مدیرکل هواشناسی کردستان با استاندار

تاریخ ثبت: 1399/03/12 تعداد 303 بازدید از این خبر

رحیم صدیقی مدیرکل هواشناسی استان کردستان روز یکشنبه با آقای مهندس مرادنیا استاندار کردستان دیدار و گفتگو کرد.


به گزارش روابط عمومی اداره کل هواشناسی استان کردستان ،آقای صدیقی مدیرکل هواشناسی کردستان دراین دیدارگزارشی ازوضعیت بارندگی درسال زراعی جاری ارائه نمودند واذعان داشتند متوسط بارش سال زراعی جاری دراستان تاکنون 511.6 میلیمتر بوده که این مقدارنسبت به بلندمدت نرمال است امانسبت به سال گذشته 33درصد کاهش داشته ،درواقع مناطق غربی و جنوب غربی استان (بانه،مریوان،سروآباد وکامیاران ) نسبت به دوره بلند مدت و سال گذشته کاهش داشته اند ،اما مناطق شرقی وشمال شرق استان افزایش داشته ،ازنظردما هم باتوجه به پیش بینی فصلی و مدلهای هواشناسی دمای غالب نقاط استان در تابستان امسال حدود5./. تا 1 درجه نسبت به نرمال افزایش خواهد داشت . درادامه گفتند سال 1398 ریاست محترم سازمان هواشناسی کشوربه استان کردستان توجه ویژه ای داشتند ومبلغ اعتباربسیار زیادی را به هواشناسی استان کردستان تخصیص دادند ،که توانستیم با این اعتبارات ایستگاه های (بیجار،سقز،مریوان ،فرودگاه سنندج ،بانه،زرینه ،کامیاران وایستگاه های اقلیم شناسی و جاده ای سطح استان را بهسازی ونوسازی وازنظرتجهیزات ارتقاء دهیم ،جادارد ازلطف و توجه ریاست محترم سازمان هواشناسی کشور سرکارعالی خانم دکترتاج بخش تشکروقدردانی نماییم .درپایان ازاستاندار درخواست نمودند جهت ارتقاء وتجهیز ایستگاه های هواشناسی استان خصوصاً ایستگاه های باران سنجی استان از سنتی به اتوماتیک به جهت افزایش صحت ودقت در پیش آگاهی ها،هشدارها جوی وارائه خدمات بهتربه هموطنان ودستگاه های اجرایی استان به هواشناسی استان توجه ویژه ای داشته باشند واعتبارات لازم برای این امربه هواشناسی اختصاص داده شود. درادامه استاندارمحترم استان کردستان جناب آقای مهندس مراد نیا، ازریاست محترم سازمان هواشناسی کشورومجموعه هواشناسی استان تشکرنمودندوگفتندهواشناسی وظایف خطیری برعهد دارد .باید کمک کنیم هم استان وهم سازمان هواشناسی تا وضعیت تجهیزات ایستگاه های هواشناسی استان ارتقاء و بروزشوند . وی گفتند سعی خواهیم کرددر سال جاری هم از محل منابع استان ومنابع ملی حداقل 50 ایستگاه باران سنجی از سنتی به اتوماتیک ارتقاء یایند .