راه اندازی سامانه اجرای مدل عددی WRF درهواشناسی استان کردستان

تاریخ ثبت: 1399/04/17 تعداد 255 بازدید از این خبر

سامانه اجرای مدل عددی WRF درهواشناسی استان کردستان با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کردستان ومدیرکل مدیریت بحران استان کردستان راه اندازی شد


به گزارش روابط عمومی هواشاسی استان کردستان روزدوشنبه 16 تیر 1399 سامانه اجرای مدل عددی  WRF باحضورمعاون هماهنگی امورعمرانی استانداری کردستان و مدیرکل مدیریت بحران استان در هواشناسی استان کردستان مورد بهره برداری قرار گرفت ،در این مراسم مدیرکل هواشناسی  استان کردستان رحیم صدیقی گفت این سیستم ازمحل اعتبارات تخصیص داده شده ازطرف سازمان هواشناسی کشوربه استان کردستان خریداری شده که در کمک به امر پیش بینی از توانمندی بسیار حایز اهمیت  برخوردارمیباشد ،ازمزایای این سیستم پیش بینی برای حوضه های  مختلف با دقت 30 ،10و3 کیلومتر میباشد ، دارای 30سطح ارتفاعی بابیش از80کمیت هواشناسی دراین ارتفاع ها است،دسترسی آسان به این کمیت هابه وسیله نرم افزارهای  استانداردهواشناسی ،انتخاب طرح واره های مناسب باتوجه به فصل و اقلیم منطقه وامکان دسترسی به داده ها با گام زمانی یک ساعت و حتی کمترمی باشد.وی گفت محصولات خروجی این سیستم درحال حاضر عبارتنداز دمای دومتر،بارش تجمعی 3،6،24 ساعته ،سمت وسرعت باد،فشارتبدیل شده به سطح دریای آزاد،ارتفاع ژئو پتانسیل سطح  500 میلی باری ،رسم نمودارهای هواشناسی متوگرام شامل تمام موارد ذکرشده در بالا برای مختصات های خاص ،نقشه شاخص های ترمودینامکی ،نمودارSKEW-T برای زمان لازم ومختصات خاص و... می باشد.درپایان گفت یکی ازدغدغه های هواشناسی تقویت زیرساخت ها و ارتقاء تجهیزات هواشناسی در استان است وخواستار تامین اعتبارات لازم برای این امر شد.
در ادامه معاون هماهنگی امورعمرانی استانداری آقای شهرام ملکی با تقدیر وتشکرازریاست سازمان هواشناسی کشوربرای تخصیص اعتبارات به هواشناسی استان کردستان وهمچنین تقدیروتشکراززحمات هواشناسی استان بخاطر اطلاع رسانی و هشدارهای به موقع در طی سال های 98 و 99 ، وی خرید این سیستم  راحرکت بسیارخوبی برای هواشناسی استان قلمداد نمود واذعان داشتند که برای پیشگیری ازخسارات ناشی از پدیده های آب و هوای درراستای حفظ جان و مال مردم بایستی تجهیزات هواشناسی استان تقویت گردد، برای ابن موضوع هم استان وهم سازمان هواشناسی باید کمک کنند تا زیرساخت ها و تجهیزات هواشناسی استان ارتقاء یابد وی در پایان درخواست نمود جلسه ای با حضور مدیرکل مدیریت  بحران استان و مدیرکل هواشناسی و کارشناسان دو دستگاه در اسرع وقت تشکیل  و مسائل و مشکلات  هواشناسی مورد بررسی قرارگیرد واولویت های هواشناسی در جهت پیشگیری ازخسارات مشخص شود تا اعتبارلازم برای آنها تامین شود .