نشست مدیرکل هواشناسی کردستان با رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان

تاریخ ثبت: 1399/10/03 تعداد 88 بازدید از این خبر

مدیرکل هواشناسی استان کردستان با رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان دیداروگفتگو کردند


به گزارش روابط عمومی هواشناسی استان کردستان ، دراین دیدارکه درمحل سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان انجام شد، رحیم صدیقی مدیرکل هواشناسی ضمن تقدیر وتشکرازسازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان برای همکاری وپیگیری مشکلات هواشناسی ،به بیان مسائل و مشکلات اعتبارات هزینه ای هواشناسی پرداخت .وخواستار مساعدت سازمان مدیریت وبرنامه ریزی درزمینه اعتبارات هواشناسی شد.
درادامه دکتربهرام نصراللهی زاده رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان ،ضمن تقدیروتشکرازاقدامات واطلاع رسانی های به موقع هواشناسی خاطر نشان کرد،سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان نسبت به بررسی ورفع مشکلات وتامین منابع موردنیازهواشناسی همکاری جدی خواهد داشت.