گزارس سال زراعی کردستان

تاریخ ثبت: 1399/10/06 تعداد 110 بازدید از این خبر

میزان بارندگی در استان کردستان در سال زراعی جاری تا اول دی1399ماه نسبت به دوره بلند مدت مشابه و سال گذشته


مدیرکل هواشناسی استان کردستان گفت: میانگین بارندگی استان طی سال آبی جاری ازاول مهرتا سی ام آذرماه 11 درصد نسبت به مدت مشابه دوره آماری بلند مدت و نسبت به مدت مشابه سال گذشته 23 درصد افزایش داشته است.
به گزارش روابط عمومی اداره کل هواشناسی استان کردستان، صدیقی مدیرکل هواشناسی استان روز یکشنبه 7 دی ماه 1399 با بیان این مطلب گفت: در سال زراعی جاری یعنی از ابتدای مهرماه 1399 تا سی ام آذرماه ۱۳۹۹ در مجموع متوسط بارش استان طی این مدت 158میلیمتر بوده که این میزان بارندگی  نسبت به مدت مشابه سال گذشته 23درصد افزایش داشته واما نسبت به دوره آماری بلند مدت مشابه 11 درصد افزایش دارد.
مدیرکل هواشناسی استان گفت: طی این مدت بیشترین بارش در شهرستان مریوان با 266 میلیمتر و کمترین بارش در شهرستان قروه با 122 میلیمتر بود است .
از نظر دما هم در آذرماه امسال متوسط دمای استان 3.1 درجه سانتی گراد بوده که این مقدار نسبت به دوره مشابه بلند مدت در حد نرمال می باشد، اما نسبت به دوره مشابه سال گذشته 0.7 درجه سانتی گرداد سرتر بوده است.