بازسازی وخاکبرداری ، زیر سازی و شن ریزی مسیرجاده ایستگاه هواشناسی شهرستان بانه

تاریخ ثبت: 1399/10/12 تعداد 73 بازدید از این خبر

بازسازی وخاکبرداری ، زیر سازی و شن ریزی مسیرجاده ایستگاه هواشناسی شهرستان بانه


جاده هواشناسی بانه با همکاری شهرداری شهرستان بانه خاکبرداری،زیرسازی و شن ریزی و غلتک کوبی شد. به گزارش روابط عمومی هواشناسی ، صدیقی مدیر کل هواشناسی گفت با همکاری شهرداری بانه جاده ایستگاه هواشناسی بانه خاکبرداری ، زیر سازی ،شن ریزی و غلتک کوبی آن انجام شده انشالله در صورت مناسب بودن شرایط جوی نسبت به آسفالت آن اقدام خواهد شد، وی همچنین گفت بری سال آینده نسبت  محوطه سازی ایستگاه هواشناسی بانه اقدام خواهیم کرد.