میزان بارندگی در استان کردستان در سال آبی جاری تا 2 بهمن ماه 1399 نسبت به دوره بلند مدت مشابه و سال گذشته

تاریخ ثبت: 1399/11/03 تعداد 225 بازدید از این خبر

میانگین بارندگی استان طی سال آبی جاری ازاول مهرتا دوم بهمن ماه 99 نسبت به مدت مشابه دوره آماری بلند مدت 6.2 درصد کاهش داشته و نسبت به مدت مشابه سال گذشته 4.6 درصد کاهش دارد.به گزارش روابط عمومی اداره کل هواشناسی استان کردستان، صدیقی مدیرکل هواشناسی استان روز شنبه 4 دی ماه 1399 با بیان این مطلب گفت: در سال آبی جاری یعنی از ابتدای مهرماه 1399 تا دوم بهمن ماه ۱۳۹۹ در مجموع متوسط بارش استان طی این مدت 171.4 میلیمتر بوده که این میزان بارندگی  نسبت به مدت مشابه سال گذشته 4.6 درصد کاهش داشته واما نسبت به دوره آماری بلند مدت مشابه 6.2 درصد کاهش دارد.

مدیرکل هواشناسی گفت: طی این مدت بیشترین بارش در شهرستان مریوان با 241 میلیمتر و کمترین بارش در شهرستان بیجار با 113 میلیمتر بود است .
از نظر دما هم در آذرماه امسال متوسط حداقل دمای استان 13.1- درجه سلسیوس بوده که این مقدار نسبت به متوسط حداقل دمای دوره مشابه بلند مدت11درجه سلسیوس گرمترونسبت به متوسط حداقل دمای دوره مشابه سال گذشته 2درجه سلسیوس سردتر بوده است و طی همین مدت زرینه اوباتو با 17- درجه سلسیوس در دی ماه امسال سردترین نقطه استان بوده است.