وضعیت دما و بارش بهمن ماه

تاریخ ثبت: 1399/12/04 تعداد 31 بازدید از این خبر

وضعیت دما و بارش بهمن ماه 99 استان کردستان نسبت به دوره مشابه سال گذشته وبلند مدت


به گزارش روابط عمومی اداره کل هواشناسی استان کردستان ، رحیم صدیقی مدیر کل هواشناسی استان اعلام کرد، در بهمن ماه امسال سقز با دمای 23.3- درجه سلسیوس سرترین دما رادراستان داشته. بجز سقز، در تمام ایستگاههای موجود در نمودار کمینه دمای بهمن 99 گرمتر ازکمینه دماهای دوره مشابه بهمن 98 و دوره بلند مدت آماری بوده است. کمینه دمای بهمن 99 سقز سردتر از بهمن سال گذشته وگرمتر از بهمن دوره بلند مدت آماری بوده است.

rt1.png

ومتوسط دماهای بهمن امسال افزایش حدود 3 تا 5 درجه ای داشته و تفاوت قابل ملاحظه و آشکاری را با متوسط دماهای بهمن سال گذشته و بهمن دوره بلند مدت آماری داشته است. در بهمن 99 سنندج با متوسط دمای 5.4 درجه سلسیوس بالاترین و زرینه با 0.2 – درجه پایین ترین متوسط دما را دارا بودند. مقایسه متوسط دماها نشان می دهد که متوسط دمای بهمن امسال در تمام ایستگاه¬ها نسبت به متوسط بهمن دوره بلند مدت و بهمن سال گذشته افزایش قابل ملاحظه ای داشته وگرمتربوده است.

rt2.png

از نظر بارش هم بانه با 153.3 میلیمتر بیشترین و قروه  با 39.4 میلیمتر کمترین بارش دربهمن ماه امسال را داشته اند. مقایسه بارش ها نشان می دهددر ایستگاه های هواشناسی سقز، زرینه، قروه، بیجار و بانه بارش بهمن 99 بیشتر از بارش دوره مشابه بهمن سال گذشته و متوسط بارش بهمن دوره بلند مدت مشابه بوده است. همچنین بارش بهمن ماه امسال  در سنندج، مریوان و کامیاران از بارش بهمن سال گذشته بیشتر اما از متوسط بارش بهمن دوره بلند مدت مشابه کمتر بوده است.

rt3.png