تشکیل جلسه کمیته پایش وهشدارمخاطرات جوی سرمازدگی

تاریخ ثبت: 1399/12/15 تعداد 134 بازدید از این خبر

تشکیل اولین جلسه کمیته پایش و هشدارمخاطرات جوی در خصوص سرمازدگی در هواشناسی استان کردستان


به گزارش روابط عمومی هواشناسی کردستان، اولین جلسه کمیته پایش و هشدار مخاطرات جوی با حضور کارشناسان هواشناسی ،نمایندگانی از سازمان جهاد کشاورزی و بانک کشاورزی جهت کاهش خسارت محصولات ناشی از سرمازدگی و سایر پدیده های جوی در محل اداره کل هواشناسی استان کردستان تشکیل شد. دراین جلسه با توجه به شرایط جوی و اهمیت آن در این فصل برای کشاورزان استان کردستان، با نگاهی به میزان خسارت های ناشی از سرمازدگی محصولات كشاورزی طی دهه های گذشته می توان نتیجه گرفت كه سرمازدگی به لحاظ تغییرات اقلیمی به پدیده ای دایمی و همیشگی در كشاورزی تبدیل شده و باید با بهره گیری از شیوه های سنتی و فناوری های روزبرای مقابه با آن اقدام كرد.بر این اساس.در این جلسه مصوب شد در صورت هشدار اداره کل هواشناسی مبنی بر کاهش دمای هوا استان و احتمال سرمازدگی محصولات باغی و زراعی ،نخستین اقدام اطلاع رسانی شفاف، سریع و به موقع است برای جلوگیری از خسارات سرمازدگی که باید توسط هواشناسی و سازمان جهاد کشاورزی انجام گیرد.