پیش بینی هوای مریوان

16°c

-1°c

کمي ابري تا قسمتي ابري گاهی وزش باد

1399/12/17

دوشنبه

17°c

3°c

کمي ابري تا قسمتي ابري گاهی وزش بادشديد

1399/12/18

سه شنبه

15°c

4°c

کمي ابري تا نيمه ابري گاهی وزش باد

1399/12/19

چهارشنبه