پیش بینی هوای مریوان

20°c

9°c

ابري و مه آلود همراه با رگبارورعدوبرق واحتمال تگرگ در ارتفاعات رگبار برف گاهی وزش بادشديد

1399/01/13

پنج شنبه

21°c

11°c

نيمه ابري و مه آلود همراه با رگبارورعدوبرق واحتمال تگرگ گاهی وزش بادشديد در بعضی ساعات غبارآلود

1399/01/14

جمعه

16°c

9°c

قسمتي ابري گاهی وزش باد همراه با

1399/01/15

شنبه