پیش بینی هوای قروه

7°c

2°c

ابري همراه با بارش باران در ارتفاعات بارش باران و برف درپاره ای نقاط مه آلود گاهی وزش باد

1399/09/07

شنبه

8°c

5°c

قسمتي ابري درپاره ای نقاط مه آلود در ارتفاعات افزایش ابر دربعدازظهر بارش باران در ارتفاعات بارش باران و برف گاهی وزش باد

1399/09/08

يکشنبه

10°c

2°c

ابري همراه با بارش باران در ارتفاعات رعدوبرق در ارتفاعات بارش باران و برف درپاره ای نقاط مه آلود گاهی وزش باد

1399/09/09

دوشنبه