پیش بینی هوای قروه

32°c

17°c

صاف تا قسمتي ابري در بعضی ساعات وزش باد بتدریج افزایش ابر همراه با غبارمحلي

1399/04/16

سه شنبه

33°c

18°c

صاف تا قسمتي ابري در بعضی ساعات وزش باد دربعدازظهر افزایش ابر همراه با غبارمحلي

1399/04/17

چهارشنبه

34°c

17°c

صاف تا قسمتي ابري در بعضی ساعات افزایش ابر و وزش باد با احتمال رگبارورعدوبرق

1399/04/18

پنج شنبه