پیش بینی هوای قروه

29°c

11°c

صاف دربعدازظهر وزش باد

1399/07/04

شنبه

28°c

12°c

صاف تا کمي ابري وزش باد و افزایش ابر

1399/07/05

يکشنبه

28°c

11°c

صاف تا کمي ابري بادوگردوخاک

1399/07/06

دوشنبه