پیش بینی هوای زرینه

3°c

-5°c

ابري همراه با بارش باران و برف درپاره ای نقاط مه آلود گاهی وزش باد

1399/09/07

شنبه

3°c

-2°c

قسمتي ابري درپاره ای نقاط مه آلود درپاره ای نقاط افزایش ابر دربعدازظهر بارش باران و برف در ارتفاعات بارش برف گاهی وزش باد

1399/09/08

يکشنبه

4°c

-4°c

ابري همراه با بارش باران درپاره ای نقاط رعدوبرق در ارتفاعات بارش باران و برف درپاره ای نقاط مه آلود گاهی وزش باد

1399/09/09

دوشنبه