پیش بینی هوای زرینه

28°c

14°c

صاف تا قسمتي ابري در بعضی ساعات وزش باد بتدریج افزایش ابر همراه با غبارمحلي

1399/04/16

سه شنبه

29°c

15°c

صاف تا قسمتي ابري در بعضی ساعات وزش باد دربعدازظهر افزایش ابر همراه با غبارمحلي

1399/04/17

چهارشنبه

30°c

14°c

صاف تا قسمتي ابري در بعضی ساعات افزایش ابر و وزش باد همراه با رگبارورعدوبرق

1399/04/18

پنج شنبه