پیش بینی هوای زرینه

20°c

7°c

صاف تا قسمتي ابري بتدریج افزایش ابر گاهی وزش باد

1398/07/27

شنبه

17°c

6°c

نيمه ابري تا ابري بتدریج رگبارورعدوبرق گاهی وزش باد

1398/07/28

يکشنبه

15°c

7°c

نيمه ابري تا ابري بتدریج رگبارورعدوبرق گاهی وزش باد همراه با کاهش دما

1398/07/29

دوشنبه