پیش بینی هوای کامیاران

16°c

-2°c

کمي ابري تا قسمتي ابري گاهی وزش باد

1399/12/17

دوشنبه

16°c

1°c

کمي ابري تا قسمتي ابري گاهی وزش بادشديد

1399/12/18

سه شنبه

14°c

2°c

کمي ابري تا نيمه ابري گاهی وزش بادشديد

1399/12/19

چهارشنبه