پیش بینی هوای کامیاران

36°c

17°c

صاف تا قسمتي ابري دربعدازظهر افزایش ابر همراه با وزش باد در بعضی ساعات غبارآلود

1399/04/21

يکشنبه

32°c

18°c

کمي ابري تا قسمتي ابري دربعدازظهر افزایش ابر همراه با وزش باد واحتمال رگبارورعدوبرق در بعضی ساعات غبارآلود

1399/04/22

دوشنبه

34°c

19°c

کمي ابري تا قسمتي ابري دربعدازظهر وزش بادشديد واحتمال رگبارورعدوبرق در بعضی ساعات غبارآلود

1399/04/23

سه شنبه