پیش بینی هوای هزارکانیان

29°c

6°c

صاف دربعدازظهر وزش باد

1399/07/04

شنبه

27°c

7°c

صاف تا کمي ابري وزش باد و افزایش ابر با احتمال بارش پراکنده

1399/07/05

يکشنبه

28°c

6°c

صاف تا کمي ابري بادوگردوخاک

1399/07/06

دوشنبه