پیش بینی هوای هزارکانیان

7°c

-6°c

صاف تا کمي ابري دربعدازظهر وزش باد

1399/12/06

پنج شنبه

3°c

-7°c

کمي ابري تا نيمه ابري دربعدازظهر وزش باد و کاهش دما

1399/12/07

جمعه

4°c

-6°c

صاف تا کمي ابري دربعدازظهر وزش باد

1399/12/08

شنبه