پیش بینی هوای هزارکانیان

32°c

13°c

صاف تا قسمتي ابري دربعدازظهر افزایش ابر همراه با وزش باد در بعضی ساعات غبارآلود

1399/04/21

يکشنبه

27°c

14°c

قسمتي ابري تا نيمه ابري دربعدازظهر افزایش ابر همراه با وزش باد واحتمال رگبارورعدوبرق در بعضی ساعات غبارآلود

1399/04/22

دوشنبه

29°c

14°c

نيمه ابري همراه با وزش بادشديد دربعدازظهر رگبارورعدوبرق در بعضی ساعات غبارآلود

1399/04/23

سه شنبه