پیش بینی هوای هزارکانیان

32°c

13°c

صاف بتدریج افزایش ابر دربعدازظهر وزش باد و غبارمحلي همراه با بارش پراکنده واحتمال رعدوبرق

1398/05/26

شنبه

32°c

13°c

صاف بتدریج افزایش ابر دربعدازظهر وزش باد و غبارمحلي همراه با بارش پراکنده واحتمال رعدوبرق

1398/05/27

يکشنبه

33°c

14°c

صاف بتدریج افزایش ابر دربعدازظهر وزش باد و غبارمحلي

1398/05/28

دوشنبه