پیش بینی هوای هزارکانیان

3°c

-8°c

نيمه ابري تا ابري و مه آلود در بعضی ساعات بارش باران و برف در ارتفاعات رگبار برف

1398/10/30

دوشنبه

1°c

-9°c

قسمتي ابري تا نيمه ابري و مه آلود

1398/11/01

سه شنبه

3°c

-6°c

ابري و مه آلود و وزش باد و بارش پراکنده در ارتفاعات رگبار برف و کولاک برف

1398/11/02

چهارشنبه