پیش بینی هوای سنندج

38°c

23°c

صاف تا قسمتي ابري در بعضی ساعات وزش باد بتدریج افزایش ابر همراه با غبارمحلي

1399/04/16

سه شنبه

39°c

24°c

صاف تا قسمتي ابري در بعضی ساعات وزش باد دربعدازظهر افزایش ابر همراه با غبارمحلي

1399/04/17

چهارشنبه

40°c

23°c

صاف تا قسمتي ابري در بعضی ساعات افزایش ابر و وزش باد با احتمال رگبارورعدوبرق

1399/04/18

پنج شنبه