پیش بینی هوای سنندج

27°c

9°c

صاف تا قسمتي ابري بتدریج افزایش ابر گاهی وزش باد

1398/07/27

شنبه

24°c

8°c

نيمه ابري تا ابري بتدریج رگبارورعدوبرق گاهی وزش باد

1398/07/28

يکشنبه

22°c

10°c

نيمه ابري تا ابري بتدریج رگبارورعدوبرق گاهی وزش باد همراه با کاهش دما

1398/07/29

دوشنبه