پیش بینی هوای سنندج

16°c

-1°c

کمي ابري تا قسمتي ابري گاهی وزش بادشديد

1399/12/17

دوشنبه

15°c

2°c

کمي ابري تا نيمه ابري گاهی وزش بادشديد

1399/12/18

سه شنبه

13°c

1°c

نيمه ابري تا ابري گاهی وزش بادشديد با احتمال بارش پراکنده

1399/12/19

چهارشنبه