پیش بینی هوای سقز

25°c

6°c

صاف تا قسمتي ابري بتدریج افزایش ابر گاهی وزش باد

1398/07/27

شنبه

21°c

5°c

نيمه ابري تا ابري بتدریج رگبارورعدوبرق گاهی وزش باد

1398/07/28

يکشنبه

20°c

6°c

نيمه ابري تا ابري بتدریج رگبارورعدوبرق گاهی وزش باد همراه با کاهش دما

1398/07/29

دوشنبه