پیش بینی هوای بانه

7°c

-1°c

صاف تا کمي ابري دربعدازظهر وزش باد

1399/12/06

پنج شنبه

6°c

-3°c

کمي ابري تا نيمه ابري دربعدازظهر وزش باد و کاهش دما

1399/12/07

جمعه

8°c

-3°c

صاف تا کمي ابري دربعدازظهر وزش باد

1399/12/08

شنبه