پیش بینی هوای بانه

32°c

19°c

صاف تا قسمتي ابري دربعدازظهر افزایش ابر همراه با وزش باد با احتمال رگبارورعدوبرق در بعضی ساعات غبارآلود

1399/04/21

يکشنبه

29°c

20°c

قسمتي ابري تا نيمه ابري دربعدازظهر افزایش ابر همراه با وزش باد واحتمال رگبارورعدوبرق در بعضی ساعات غبارآلود

1399/04/22

دوشنبه

33°c

20°c

نيمه ابري همراه با وزش بادشديد دربعدازظهر رگبارورعدوبرق در بعضی ساعات غبارآلود

1399/04/23

سه شنبه