پیش بینی هوای بانه

24°c

14°c

صاف تا قسمتي ابري بتدریج افزایش ابر گاهی وزش باد واحتمال رگبارورعدوبرق

1398/07/27

شنبه

21°c

14°c

نيمه ابري تا ابري بتدریج رگبارورعدوبرق گاهی وزش باد

1398/07/28

يکشنبه

19°c

15°c

نيمه ابري تا ابري بتدریج رگبارورعدوبرق گاهی وزش باد همراه با کاهش دما

1398/07/29

دوشنبه