پیش بینی هوای قروه

7°c

-5°c

صاف تا کمي ابري دربعدازظهر وزش باد

1399/12/06

پنج شنبه

3°c

-6°c

کمي ابري تا نيمه ابري دربعدازظهر وزش باد و کاهش دما با احتمال بارش پراکنده

1399/12/07

جمعه

6°c

-5°c

صاف تا کمي ابري دربعدازظهر وزش باد

1399/12/08

شنبه