پیش بینی هوای قروه

33°c

15°c

قسمتي ابري تا نيمه ابري دربعدازظهر افزایش ابر همراه با وزش باد در بعضی ساعات غبارآلود

1399/04/21

يکشنبه

29°c

16°c

کمي ابري تا قسمتي ابري دربعدازظهر افزایش ابر همراه با وزش باد واحتمال رگبارورعدوبرق در بعضی ساعات غبارآلود

1399/04/22

دوشنبه

30°c

16°c

کمي ابري تا قسمتي ابري دربعدازظهر وزش بادشديد واحتمال رگبارورعدوبرق در بعضی ساعات غبارآلود

1399/04/23

سه شنبه