پیش بینی هوای قروه

15°c

4°c

ابري و مه آلود همراه با رگبارورعدوبرق واحتمال تگرگ در ارتفاعات کولاک برف گاهی وزش بادشديد

1399/01/13

پنج شنبه

16°c

6°c

نيمه ابري و مه آلود همراه با رگبارورعدوبرق واحتمال تگرگ گاهی وزش بادشديد در بعضی ساعات غبارآلود

1399/01/14

جمعه

13°c

7°c

قسمتي ابري گاهی وزش باد همراه با

1399/01/15

شنبه