پیش بینی هوای قروه

15°c

10°c

نيمه ابري تا ابري همراه با وزش باد و بارش پراکنده واحتمال رعدوبرق

1398/12/05

دوشنبه

13°c

6°c

ابري و مه آلود همراه با بارش باران و رعدوبرق واحتمال تگرگ در ارتفاعات بارش برف

1398/12/06

سه شنبه

11°c

2°c

ابري و مه آلود همراه با بارش باران و برف در ارتفاعات بارش برف و کاهش دما دربعدازظهر کاهش ابر

1398/12/07

چهارشنبه