پیش بینی هوای بیجار

32°c

14°c

صاف تا قسمتي ابري دربعدازظهر افزایش ابر همراه با وزش باد با احتمال رگبارورعدوبرق در بعضی ساعات غبارآلود

1399/04/21

يکشنبه

29°c

15°c

قسمتي ابري تا نيمه ابري دربعدازظهر افزایش ابر همراه با وزش باد واحتمال رگبارورعدوبرق در بعضی ساعات غبارآلود

1399/04/22

دوشنبه

29°c

15°c

قسمتي ابري تا نيمه ابري دربعدازظهر وزش بادشديد واحتمال رگبارورعدوبرق در بعضی ساعات غبارآلود

1399/04/23

سه شنبه