پیش بینی هوای بیجار

3°c

1°c

قسمتي ابري بتدریج افزایش ابر گاهی وزش باد درپاره ای نقاط مه آلود

1399/09/04

چهارشنبه

4°c

1°c

ابري و مه آلود گاهی وزش بادشديد همراه با بارش باران و برف در ارتفاعات کولاک برف

1399/09/05

پنج شنبه

3°c

-1°c

ابري و مه آلود گاهی وزش باد در بعضی ساعات بارش باران و برف در ارتفاعات کولاک برف

1399/09/06

جمعه