پیش بینی هوای زرینه

25°c

9°c

کمي ابري تا قسمتي ابري دربعدازظهر افزایش ابر و وزش باد با احتمال رگبارورعدوبرق

1399/05/15

پنج شنبه

27°c

9°c

کمي ابري تا قسمتي ابري دربعدازظهر وزش بادشديد و غبارمحلي

1399/05/16

جمعه

28°c

10°c

صاف تا کمي ابري دربعدازظهر وزش بادشديد و غبارمحلي همراه با افزايش دما

1399/05/17

شنبه