پیش بینی هوای زرینه

27°c

9°c

صاف دربعدازظهر بادوگردوخاک و افزایش ابر گاهی وزش بادشديد همراه با غبارمحلي

1399/03/09

شنبه

26°c

6°c

صاف دربعدازظهر وزش باد و افزایش ابر همراه با غبارمحلي

1399/03/10

يکشنبه

26°c

5°c

صاف تا کمي ابري و وزش باد و افزایش ابر

1399/03/11

دوشنبه