پیش بینی هوای زرینه

3°c

-5°c

صاف تا کمي ابري دربعدازظهر وزش باد

1399/12/06

پنج شنبه

-1°c

-6°c

کمي ابري تا نيمه ابري دربعدازظهر وزش باد و کاهش دما

1399/12/07

جمعه

2°c

-5°c

صاف تا کمي ابري دربعدازظهر وزش باد

1399/12/08

شنبه