پیش بینی هوای زرینه

12°c

1°c

قسمتي ابري گاهی وزش باد در بعضی ساعات غبارآلود

1399/01/13

پنج شنبه

13°c

3°c

قسمتي ابري دربعدازظهر افزایش ابر در بعضی ساعات وزش باد

1399/01/14

جمعه

10°c

1°c

نيمه ابري تا ابري در بعضی ساعات مه آلود همراه با وزش باد در بعضی ساعات رگبارورعدوبرق دربعدازظهر کاهش ابر

1399/01/15

شنبه