پیش بینی هوای سنندج

12°c

4°c

نيمه ابري تا ابري همراه با وزش باد و بارش پراکنده واحتمال رعدوبرق

1398/12/05

دوشنبه

8°c

3°c

ابري و مه آلود همراه با بارش باران و رعدوبرق واحتمال تگرگ در ارتفاعات بارش برف

1398/12/06

سه شنبه

5°c

-2°c

ابري و مه آلود همراه با بارش باران و برف بتدریج کاهش ابر

1398/12/07

چهارشنبه