پیش بینی هوای سنندج

38°c

21°c

صاف تا قسمتي ابري دربعدازظهر افزایش ابر همراه با وزش باد در بعضی ساعات غبارآلود

1399/04/21

يکشنبه

34°c

22°c

کمي ابري تا قسمتي ابري دربعدازظهر افزایش ابر همراه با وزش باد واحتمال رگبارورعدوبرق در بعضی ساعات غبارآلود

1399/04/22

دوشنبه

35°c

22°c

کمي ابري تا قسمتي ابري دربعدازظهر وزش بادشديد واحتمال رگبارورعدوبرق در بعضی ساعات غبارآلود

1399/04/23

سه شنبه