پیش بینی هوای سنندج

9°c

-3°c

کمي ابري تا نيمه ابري همراه با وزش باد و کاهش دما

1399/12/06

پنج شنبه

11°c

-5°c

صاف تا کمي ابري همراه با وزش باد

1399/12/07

جمعه

13°c

-4°c

صاف گاهی وزش باد همراه با افزايش دما

1399/12/08

شنبه