بازدید سرزده مدیرکل هواشناسی ازایستگاه های سینوپتبک شهرستانهای بیجار و قروه

تاریخ ثبت: 1399/08/26 تعداد 181 بازدید از این خبر

بازدید سرزده مدیرکل هواشناسی ازایستگاه های سینوپتبک شهرستانهای بیجار و قروه


به گزارش روابط عمومی اداره کل هواشناسی ، صدیقی مدیرکل هواشناسی سرزده ازایستگاه های هواشناسی شهرستانهای بیجار و قروه به منظورپیگیری روند انجام فعالیت های عمرانی ،کنترل عملکرد ادوات و تجهیزات فنی ایستگاه ودیداربا کارکنان از نزدیک به منظوربررسی مسائل ومشکلات همکاران و اقدام برای پیگیری ورفع نیازهای آنهاانجام شد.
درادامه صدیقی گفت امسال برای ایستگاه بیجار اقدامات عمرانی بسیارخوبی انجام داده ایم ودر کل وضعیت ایستگاه بیجاربسیار مناسب است. اما ایستگاه قروه هم داخل ساختمان وهم محوطه ایستگاه نیاز به بازسازی داردکه باتوجه به توافقنامه مابین هواشناسی و شهرداری قروه قرارشد شهرداری نسبت به احداث ساختمان جدید و پلاتفرم برای هواشناسی اقدام نماید، ولی تاکنون اقدامی انجام نگرفته، اگرتا پایان سال دراین خصوص اقدام نشود، اداره کل هواشناسی درسال آینده نسبت به باسازی ساختمان و محوطه ایستگاه اقدام خواهد کرد.