میزان بارندگی در استان کردستان ازاول مهر ماه 1399 تا 10فروردین ماه 1400

تاریخ ثبت: 1400/01/11 تعداد 233 بازدید از این خبر

میانگین بارندگی استان طی سال آبی جاری از اول مهرماه 1399 تا دهم فروردین ماه 1400 حدود 280.3 میلیمتر بوده که این مقدار نسبت به مدت مشابه دوره آماری بلند مدت 15.2 درصد کاهش داشته و نسبت به مدت مشابه سال گذشته 23.6درصد کاهش دارد.


به گزارش روابط عمومی اداره کل هواشناسی استان کردستان، صدیقی مدیرکل هواشناسی استان روز سه شنبه 10 فروردین ماه 1400 با بیان این مطلب گفت: در سال آبی جاری که از ابتدای مهرماه 1399 تا 10 فروردین ماه 1400 در مجموع متوسط بارش استان طی این مدت 280.3 میلیمتر بوده که این میزان بارندگی  نسبت به مدت مشابه سال گذشته 23.6 درصد کاهش داشته و اما نسبت به دوره آماری بلند مدت مشابه 15.2 درصد کاهش دارد.
مدیرکل هواشناسی گفت: طی این مدت بیشترین بارش در شهرستان بانه با 427.4 میلیمتر و کمترین بارش در شهرستان بیجار با 156.2 میلیمتر بوده است .
وی همچنین گفت کاهش بارش در شهرستانهای استان طی این مدت نسبت به دوره مشابه بلند مدت به شرح ذیل است .
سروآباد 33.2 درصد، کامیاران 27.3 درصد، مریوان 25.2 درصد، قروه 22.4 درصد، بیجار 18.4 درصد، بانه 17.9 درصد، دهگلان 14.6 درصد، سنندج 12.9 درصد و سقز 4 درصد کاهش داشته اند ولی دیواندره در حد نرمال است .   
از نظر دما هم از ابتدای سال زراعی جاری از اول مهر 1399 تا 7 فروردین ماه 1400 میانگین دمای استان6.3 درجه سلسیوس بوده که نسبت به دوره مشابه بلند مدت 1.7 درجه سلسیوس افزایش داشته در واقع گرمتر بوده است.