میزان بارندگی دراستان کردستان

تاریخ ثبت: 1400/02/04 تعداد 295 بازدید از این خبر

میزان بارندگی دراستان کردستان ازاول سال آبی جاری (1/7/ 1399 تا 4/2/1400)


لطفا جهت فایل پیوست را دانلود یا اینجا کلیک کنید