پیش بینی هوای زرینه

21°c

7°c

کمي ابري تا نيمه ابري دربعدازظهر وزش بادشديد بتدریج غبارآلود با احتمال بارش پراکنده

1400/02/16

پنج شنبه

20°c

5°c

قسمتي ابري تا نيمه ابري دربعدازظهر وزش بادشديد در بعضی ساعات رگبارورعدوبرق و غبارآلود

1400/02/17

جمعه

19°c

4°c

کمي ابري تا نيمه ابري دربعدازظهر وزش باد در بعضی ساعات رگبارورعدوبرق و غبارآلود

1400/02/18

شنبه