پیش بینی هوای هزارکانیان

23°c

8°c

کمي ابري تا نيمه ابري دربعدازظهر وزش بادشديد بتدریج غبارآلود

1400/02/16

پنج شنبه

22°c

6°c

قسمتي ابري تا نيمه ابري دربعدازظهر وزش بادشديد در بعضی ساعات رگبارورعدوبرق و غبارآلود

1400/02/17

جمعه

21°c

5°c

کمي ابري تا نيمه ابري دربعدازظهر وزش باد در بعضی ساعات رگبارورعدوبرق و غبارآلود

1400/02/18

شنبه