پیش بینی هوای قروه

34°c

17°c

صاف دربعدازظهر وزش باد و غبارمحلي و افزايش دما

1400/03/26

چهارشنبه

36°c

17°c

صاف گاهی وزش باد و غبارمحلي

1400/03/27

پنج شنبه

37°c

17°c

صاف دربعدازظهر وزش باد و غبارمحلي

1400/03/28

جمعه