امروز: سه شنبه 5 تیر 1403

آخرین بروزرسانی: 1403/04/05 02:52:14

شعار سال 1400
تصویر رهبر و پرچم
توصیه های کشاورزی 30 اردیبهشت ماه 1403

پایش مزارع گندم و جو از نظر آفت پوره سن و انجام مبارزه شیمیایی در صورت نیاز با مشورت کارشناسان محترم جهاد کشاورزی

1403/02/30 11:54

توصیه های کشاورزی 26 اردیبهشت ماه 1403

آماده سازی زمین و تهیه بستر جهت کشت محصولات سبزی و صیفی (سیب زمینی

1403/02/26 12:24

توصیه های کشاورزی 23 اردیبهشت ماه 1403

خودداری از هرگونه عملیات سم پاشی و محلول پاشی در مزارع و باغات باتوجه به پیش بینی بارش باران

1403/02/23 11:44

توصیه های کشاورزی 19 اردیبهشت ماه 1403

پایش مزارع گندم و جو از نظر بیماری زنگ زرد و انجام مبارزه شیمیایی به محض مشاهده علائم با مشورت کارشناسان محترم جهاد کشاورزی

1403/02/19 12:10

توصیه های کشاورزی 16 اردیبهشت ماه 1403

خودداری از هرگونه عملیات سم پاشی و محلول پاشی در مزارع و باغات باتوجه به پیش بینی بارش باران

1403/02/16 11:52

توصیه های کشاورزی 12 اردیبهشت ماه 1403

خودداری از هرگونه عملیات سم پاشی و محلول پاشی در مزارع و باغات باتوجه به پیش بینی بارش باران

1403/02/12 12:02

توصیه های کشاورزی 09 اردیبهشت ماه 1403

استفاده از کلش و یا سنگ ریزه در زیر بوته های توت فرنگی به منظور اجتناب از تماس میوه ها با خاک

1403/02/09 11:58

توصیه های کشاورزی 29 فروردین ماه 1403

استفاده از کلش و یا سنگ ریزه در زیر بوته های توت فرنگی به منظور اجتناب از تماس میوه ها با خاک

1403/01/29 11:58

توصیه های کشاورزی 26 فروردین ماه 1403

پایش مزارع گندم و جو از نظر علف های هرز و آفت سن گندم و بیماری زنگ زرد و انجام مبارزه شیمیایی در صورت نیاز با مشورت کاشناسان جهاد کشاورزی

1403/01/26 12:58

توصیه های کشاورزی 19 فروردین ماه 1403

خودداری از انجام هرگونه عملیات محلول پاشی و سم پاشی در باغاتی که به گل رفته اند

1403/01/19 11:46

توصیه های کشاورزی 15 فروردین ماه 1403

انجام کود پاشی سرک در مزارع گندم به میزان 30 تا 50 کیلوگرم در هکتار در مزارعی که کود پایه پاییزه مصرف نشده و یا حداکثر به میزان 50 کیلوگرم در هکتار مصرف شده است.

1403/01/15 12:31

توصیه های کشاورزی 08 فروردین ماه 1403

پایش مزارع گندم و جو از نظر علف های هرز و آفت سن گندم و انجام مبارزه شیمیایی در صورت نیاز با مشورت کاشناسان جهاد کشاورزی

1403/01/08 11:59

توصیه های کشاورزی 27 اسفند ماه 1402

انجام کود پاشی سرک در مزارع گندم به میزان 30 تا 50 کیلوگرم در هکتار در مزارعی که کود پایه پاییزه مصرف نشده و یا حداکثر به میزان 50 کیلوگرم در هکتار مصرف شده است.

1402/12/27 11:58

توصیه های کشاورزی 23 اسفند ماه 1402

انجام کود پاشی سرک در مزارع گندم به میزان 30 تا 50 کیلوگرم در هکتار در مزارعی که کود پایه پاییزه مصرف نشده و یا حداکثر به میزان 50 کیلوگرم در هکتار مصرف شده است.

1402/12/23 12:12

توصیه های کشاورزی 20 اسفند ماه 1402

کشت زود هنگام بهاره حبوبات، علوفه و دانه های روغنی دیم، در صورت گاورو بودن خاک، با مشورت کارشناسان جهاد کشاورزی

1402/12/20 11:58

توصیه های کشاورزی 16 اسفند ماه 1402

کشت زود هنگام بهاره حبوبات، علوفه و دانه های روغنی دیم، در صورت گاورو بودن خاک، با مشورت کارشناسان جهاد کشاورزی

1402/12/16 12:01

توصیه های کشاورزی 13 اسفند ماه 1402

کشت انتظاری حبوبات، علوفه و دانه های روغنی دیم، در صورت گاورو بودن خاک، با مشورت کارشناسان جهاد کشاورزی

1402/12/13 11:53

توصیه های کشاورزی 9 اسفند ماه 1402

• تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها و سالن های پرورش قارچ خوراکی

1402/12/09 11:49

توصیه های کشاورزی دوم اسفند ماه 1402

کشت انتظاری حبوبات، علوفه و دانه های روغنی دیم، در صورت گاورو بودن خاک، با مشورت کارشناسان جهاد کشاورزی

1402/12/02 12:05

توصیه های کشاورزی 29 بهمن ماه 1402

تهیه و تدارک نهاده های فصل داشت

1402/11/29 11:45

توصیه های کشاورزی 25 بهمن ماه 1402

تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها و سالن های پرورش قارچ خوراکی، تجهیز سیستم های گرمایشی و تامین سوخت گلخانه ها و سالن های پرورش قارچ خوراکی، کنترل استحکام گلخانه ها و سازه های موقت با توجه به پیش بینی وزش باد و بارش برف طی روزهای آتی

1402/11/25 11:45

توصیه های کشاورزی 18 بهمن ماه 1402

تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها و سالن های پرورش قارچ خوراکی، تجهیز سیستم های گرمایشی و تامین سوخت گلخانه ها و سالن های پرورش قارچ خوراکی

1402/11/18 11:36

توصیه های کشاورزی 15 بهمن ماه 1402

تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها و سالن های پرورش قارچ خوراکی تجهیز سیستم های گرمایشی و تامین سوخت گلخانه ها و سالن های پرورش قارچ خوراکی، کنترل استحکام گلخانه ها و سازه های موقت با توجه به پیش بینی وزش باد و بارش برف طی روزهای آتی

1402/11/15 11:47

توصیه های کشاورزی 11 بهمن ماه 1402

تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها و سالن های پرورش قارچ خوراکیT تجهیز سیستم های گرمایشی و تامین سوخت گلخانه ها و سالن های پرورش قارچ خوراکیT کنترل استحکام گلخانه ها و سازه های موقت با توجه به پیش بینی بارش برف طی روزهای آتی

1402/11/11 11:44

توصیه های کشاورزی 8 بهمن ماه 1402

تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها و سالن های پرورش قارچ خوراکی - تجهیز سیستم های گرمایشی و تامین سوخت گلخانه ها و سالن های پرورش قارچ خوراکی

1402/11/08 11:32

توصیه های کشاورزی 4 بهمن ماه 1402

تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها و سالن های پرورش قارچ خوراکی، تجهیز سیستم های گرمایشی و تامین سوخت گلخانه ها و سالن های پرورش قارچ خوراکی، کنترل استحکام گلخانه ها و سازه های موقت با توجه به پیش بینی وزش باد و بارش برف طی روزهای آتی

1402/11/04 12:02

توصیه های کشاورزی اول بهمن ماه 1402

تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها و سالن های پرورش قارچ خوراکی، تجهیز سیستم های گرمایشی و تامین سوخت گلخانه ها و سالن های پرورش قارچ خوراکی، کشت انتظاری حبوبات، علوفه و دانه های روغنی دیم، در صورت گاورو بودن خاک، با مشورت کارشناسان جهاد کشاورزی تا آخر وقت دوشنبه، کنترل استحکام گلخانه ها و سازه های موقت...

1402/11/01 12:07

توصیه های کشاورزی 27 دی ماه 1402

تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها و سالن های پرورش قارچ خوراکی - تجهیز سیستم های گرمایشی و تامین سوخت گلخانه ها و سالن های پرورش قارچ خوراکی - کشت انتظاری حبوبات، علوفه و دانه های روغنی دیم، در صورت گاورو بودن خاک، با مشورت کارشناسان جهاد کشاورزی

1402/10/27 11:54

توصیه های کشاورزی 24 دی ماه 1402

تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها و سالن های پرورش قارچ خوراکی - تجهیز سیستم های گرمایشی و تامین سوخت گلخانه ها و سالن های پرورش قارچ خوراکی

1402/10/24 11:47

توصیه های کشاورزی 20 دی ماه 1402

تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها و سالن های پرورش قارچ خوراکی - تجهیز سیستم های گرمایشی و تامین سوخت گلخانه ها و سالن های پرورش قارچ خوراکی - کنترل استحکام گلخانه ها و سازه های موقت با توجه به پیش بینی وزش باد و بارش برف طی روزهای آتی

1402/10/20 11:46

توصیه های کشاورزی 17 دی ماه 1402

تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها و سالن های پرورش قارچ خوراکی - تجهیز سیستم های گرمایشی و تامین سوخت گلخانه ها و سالن های پرورش قارچ خوراکی - کشت انتظاری حبوبات، علوفه و دانه های روغنی دیم، در صورت گاورو بودن خاک، با مشورت کارشناسان جهاد کشاورزی

1402/10/17 11:59

بولتن هواشناسی کشاورزی مورخ 10 دی ماه 1402

بولتن هواشناسی کشاورزی مورخ 10 دی ماه 1402

1402/10/10 12:16

بولتن هواشناسی کشاورزی استان کردستان مورخ 1402/10/03

بولتن هواشناسی کشاورزی استان کردستان 1402/10/03

1402/10/03 12:45

بولتن هواشناسی کشاورزی مورخ 29 آذر 1402

بولتن هواشناسی کشاورزی مورخ 29 آذر 1402

1402/09/29 12:07

بولتن هواشناسی کشاورزی-1402/09/22

بولتن هواشناسی کشاورزی-1402/09/22

1402/09/22 12:04