امروز: سه شنبه 5 تیر 1403

آخرین بروزرسانی: 1403/04/05 02:03:12

شعار سال 1400
تصویر رهبر و پرچم
چشم انداز بارش دو هفته آینده تاریخ تهیه: 4 فروردین 1402

چشم انداز بارش دو هفته آینده تاریخ تهیه 4 فروردین 1402

1402/01/04 11:26

چشم انداز دو هفتگی بارش تاریخ صدور: 10 اسفند ماه 1401

چشم انداز دو هفتگی بارش تاریخ صدور: 10 اسفند ماه 1401

1401/12/10 12:27

چشم انداز 15 روزه بارش زمان صدور 1 دی ماه 1401

چشم انداز 15 روزه بارش زمان صدور 1 دی ماه 1401

1401/10/01 09:06

چشم انداز دوهفتگی به تاریخ 1401/9/13

چشم انداز دوهفتگی به تاریخ 1401/9/13

1401/09/19 22:40

چشم انداز 15 روزه بارش تاریخ صدور: 1401/03/29

چشم انداز 15 روزه بارش

1401/03/29 12:33

چشم انداز دوهفتگی بارش تاریخ صدور: ۱۸ خرداد ۱۴۰۱

چشم انداز دوهفتگی بارش تاریخ صدور: ۱۸ خرداد ۱۴۰۱

1401/03/18 11:19

چشم انداز 15 روزه بارش تاریخ صدور 1401/02/25

چشم انداز 15 روزه بارش

1401/02/25 11:03

چشم انداز 15 روزه بارش استان تاریخ صدور: 1401/02/10

چشم انداز 15 روزه بارش استان

1401/02/10 13:06

چشم انداز دوهفتگی بارش استان تاریخ صدور: 1401/02/08

چشم انداز دوهفتگی بارش استان

1401/02/08 11:44

چشم انداز 15 روزه بارش تاریخ صدور 1401/01/29

چشم انداز 15 روزه بارش

1401/01/29 11:02

چشم انداز 15 روزه بارش تاریخ صدور 1401/01/26

چشم انداز 15 روزه بارش

1401/01/26 13:08

چشم انداز 15 روزه بارش تاریخ صدور 1401/01/18

چشم انداز 15 روزه بارش تاریخ صدور 1401/01/18

1401/01/23 12:45

چشم انداز 15 روزه بارش تاریخ صدور 1401/01/18

چشم انداز 15 روزه بارش

1401/01/18 12:01

چشم انداز 15 روزه بارش استان تاریخ صدور 1401/01/16

چشم انداز 15 روزه بارش

1401/01/16 11:50

چشم انداز 15 روزه بارش تاریخ صدور 1401/01/14

چشم انداز 15 روزه بارش

1401/01/14 12:52

دوهفتگی 1401/1/10

1401/01/10 11:26

چشم انداز 15 روزه بارش استان تاریخ صدور: 1401/01/06

چشم انداز 15 روزه بارش استان 1401/01/06

1401/01/06 12:55

چشم انداز 15 روزه بارش استان 1401/01/01

چشم انداز 15 روزه بارش استان

1401/01/01 12:33

چشم انداز 15 روزه بارش استان کردستان تاریخ صدور 1400/12/28

چشم انداز 15 روزه بارش استان کردستان

1400/12/28 13:10

پیش بینی دو هفتگی وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: سه شنبه 24 اسفند ماه

پیش بینی دو هفتگی وضع هوای استان کردستان

1400/12/24 15:17

پیش بینی دوهفتگی 1400/12/17

پیش بینی دوهفتگی 1400/12/17

1400/12/17 11:24

پیش بینی دو هفتگی تاریخ صدور 8 اسفند 1400

پیش بینی دو هفتگی

1400/12/08 11:50

چشم اندار دوهفتگی بارش تاریخ صدور: ۱۵ دی ماه ۱۴۰۰

چشم اندار دوهفتگی بارش تاریخ صدور: ۱۵ دی ماه ۱۴۰۰

1400/10/15 12:18

چشم انداز 15 روزه بارش استان کردستان تاریخ صدور 1400/10/01

چشم انداز 15 روزه بارش استان کردستان

1400/10/01 14:40

چشم انداز 15 روزه بارش استان کردستان تاریخ صدور: 1400/09/09

چشم انداز 15 روزه بارش استان کردستان

1400/09/09 12:01

پیش بینی دو هفتگی استان تاریخ صدور 1400/08/15

پیش بینی دو هفتگی استان

1400/08/15 13:55

چشم انداز ۱۵ روزه بارش مورخ ۵ آبان ۱۴۰۰

چشم انداز ۱۵ روزه بارش

1400/08/05 11:34