امروز: جمعه 8 بهمن 1400

آخرین بروزرسانی: 1400/11/08 10:03:05

شعار سال 1400
تصویر رهبر و پرچم
پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: پنجشنبه ۷ بهمن ماه ۱۴۰۰

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/11/07 13:21

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: چهارشنبه 6 بهمن ماه 1400

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/11/06 13:03

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: سه شنبه ۵ بهمن ماه ۱۴۰۰

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/11/05 12:40

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: دوشنبه 4 بهمن ماه 1400

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/11/04 12:48

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: یکشنبه ۳ بهمن ماه ۱۴۰۰

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/11/03 12:58

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: شنبه 2 بهمن ماه 1400

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/11/02 12:55

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: جمعه 1 بهمن ماه 1400

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/11/01 12:43

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: پنجشنبه 30 دی ماه

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/10/30 11:35

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: چهارشنبه 29 دی ماه 1400

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/10/29 13:02

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: سه شنبه ۲۸ دی ماه ۱۴۰۰

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/10/28 12:31

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: دوشنبه 27 دی ماه 1400

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/10/27 12:57

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: یکشنبه 26 دیماه 1400

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/10/26 13:07

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: شنبه 25 دیماه 1400

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/10/25 13:18

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: جمعه 24 دیماه 1400

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/10/24 12:52

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: پنجشنبه 23 دیماه 1400

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/10/23 14:18

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: چهارشنبه ۲۲ دیماه ۱۴۰۰

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/10/22 12:58

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: سه شنبه 21 دیماه 1400

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/10/21 12:42

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: دوشنبه 20 دیماه 1400

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/10/20 13:06

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: یکشنبه ۱۹ دیماه ۱۴۰۰

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/10/19 12:45

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: شنبه 18 دیماه 1400

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/10/18 13:06

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: پنجشنبه 16 دیماه 1400

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/10/16 12:54

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: چهارشنبه ۱۵ دیماه ۱۴۰۰

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: چهارشنبه ۱۵ دیماه ۱۴۰۰

1400/10/15 12:44

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: سه شنبه 14 دیماه 1400

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/10/14 12:47

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: دوشنبه 13 دیماه 1400

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/10/13 12:55

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: یکشنبه ۱۲ دیماه ۱۴۰۰

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/10/12 12:34

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: شنبه 11 دیماه 1400

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/10/11 12:44

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: جمعه 10 دیماه 1400

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/10/10 12:52

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: پنجشنبه ۹ دیماه ۱۴۰۰

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/10/09 12:46

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: چهارشنبه ۸ دیماه ۱۴۰۰

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/10/08 12:43

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: سه شنبه ۷ دیماه ۱۴۰۰

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/10/07 12:48

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: دوشنبه 6 دیماه 1400

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/10/06 12:54

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: یکشنبه ۵ دیماه ۱۴۰۰

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/10/05 12:40

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: شنبه 4 دیماه 1400

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/10/04 12:45

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: حمعه ۳ دیماه ۱۴۰۰

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/10/03 13:03

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: پنج شنبه ۲ دیماه ۱۴۰۰

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/10/02 12:51

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: سه شنبه 30 آذر ماه 1400

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/09/30 12:49

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: دوشنبه ۲۹ آذر ماه 1400

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/09/29 12:48

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: یکشنبه 28 آذر ماه 1400

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: یکشنبه 28 آذر ماه 1400

1400/09/28 12:58

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: شنبه 27 آذر ماه 1400

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/09/27 13:00

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: جمعه 26 آذر ماه 1400

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/09/26 12:55

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: پنجشنبه ۲۵ آذر ماه ۱۴۰۰

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/09/25 12:21

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: چهارشنبه ۲۴ آذر ماه ۱۴۰۰

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: چهارشنبه ۲۴ آذر ماه ۱۴۰۰

1400/09/24 12:10

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: سه شنبه ۲۳ آذر ماه ۱۴۰۰

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/09/23 12:30

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: دوشنبه 22 آذر ماه 1400

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/09/22 12:41

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: یکشنبه 21 آذر ماه 1400

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/09/21 12:46

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: شنبه 20 آذر ماه 1400

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/09/20 12:41

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: جمعه 19 آذر ماه 1400

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/09/19 12:43

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: پنجشنبه ۱۸ آذر ماه ۱۴۰۰

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/09/18 12:43

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: چهارشنبه 17 آذر ماه 1400

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/09/17 13:17

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: سه شنبه ۱۶ آذر ماه ۱۴۰۰

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/09/16 12:51

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: دوشنبه 15 آذر ماه 1400

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/09/15 12:47

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: یکشنبه 14 آذر ماه 1400

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/09/14 13:11

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: شنبه 13 آذر ماه 1400

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/09/13 12:42

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: جمعه ۱۲ آذر ماه

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/09/12 12:40

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: پنجشنبه 11 آذر ماه 1400

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/09/11 12:57

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: چهارشنبه ۱۰ آذر ماه ۱۴۰۰

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/09/10 12:58

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: سه شنبه ۹ آذر ماه ۱۴۰۰

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/09/09 13:07

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: دوشنبه 8 آذر ماه 1400

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/09/08 12:39

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: یکشنبه 7 آذر ماه 1400

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/09/07 12:45

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: جمعه ۵ آذر ماه ۱۴۰۰

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/09/05 12:40

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: پنجشنبه 4 آذر ماه 1400

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/09/04 12:39

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: چهارشنبه 3 آذر ماه 1400

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/09/03 12:43

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: سه شنبه ۲ آذر ماه ۱۴۰۰

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/09/02 13:19

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: دوشنبه 1 آذر ماه 1400

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/09/01 12:25

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: یکشنبه 30 آبان ماه 1400

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/08/30 13:03

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: شنبه 29 آبان ماه 1400

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/08/29 12:53

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: پنجشنبه ۲۷ آبان ماه ۱۴۰۰

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/08/27 12:39

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: چهارشنبه 26 آبان ماه 1400

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/08/26 12:43

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: سه شنبه ۲۵ آبان ماه ۱۴۰۰

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/08/25 13:06

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: دوشنبه 24 آبان ماه 1400

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/08/24 12:50

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: یکشنبه 23 آبان ماه 1400

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/08/23 12:50

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: شنبه 22 آبان ماه 1400

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/08/22 13:12

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: جمعه 21 آبان ماه 1400

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/08/21 12:52

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: پنجشنبه ۲۰ آبان ماه ۱۴۰۰

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/08/20 12:20

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: چهارشنبه 19 آبان ماه 1400

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/08/19 13:11

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: سه شنبه ۱۸ آبان ماه ۱۴۰۰

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/08/18 12:49

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: دوشنبه 17 آبان ماه 1400

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/08/17 13:03

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: یکشنبه 16 آبان ماه 1400

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/08/16 12:41

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: شنبه 15 آبان ماه 1400

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/08/15 12:54

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: جمعه 14 آبان ماه 1400

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/08/14 13:12

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: پنجشنبه 13 آبان ماه 1400

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/08/13 12:54

خلاصه وضعیت ایستگاه های هواشناسی استان کردستان در ۲۴ ساعت گذشته تاریخ تهیه: چهارشنبه ۱۲ آبان ماه ۱۴۰۰

خلاصه وضعیت ایستگاه های هواشناسی استان کردستان در ۲۴ ساعت گذشته

1400/08/12 12:40

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: سه شنبه ۱۱ آبان ماه ۱۴۰۰

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/08/11 13:02

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: دوشنبه 10 آبان ماه 1400

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/08/10 12:46

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: شنبه 8 آبان ماه 1400

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/08/08 12:41

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: جمعه ۷ آبان ماه ۱۴۰۰

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/08/07 12:59

خلاصه وضعیت ایستگاه های هواشناسی استان کردستان در ۲۴ ساعت گذشته تاریخ تهیه: پنجشنبه ۶ آبان ماه ۱۴۰۰

خلاصه وضعیت ایستگاه های هواشناسی استان کردستان در ۲۴ ساعت گذشته

1400/08/06 12:41

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: چهارشنبه 5 آبان ماه 1400

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/08/05 13:01

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: سه شنبه 4 آبان ماه 1400

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/08/04 12:41

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: دوشنبه 3 آبان ماه 1400

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/08/03 13:00

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: یکشنبه ۲ آبان ماه ۱۴۰۰

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/08/02 12:51

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: شنبه 1 آبان ماه 1400

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/08/01 13:00

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: جمعه 30 مهر ماه 1400

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/07/30 13:17

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: پنجشنبه 29 مهر ماه 1400

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/07/29 13:08

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: چهارشنبه 28 مهر ماه 1400

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/07/28 12:54

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: سه شنبه ۲۷ مهر ماه

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/07/27 12:50

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: دوشنبه 26 مهر ماه 1400

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/07/26 12:57

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: یکشنبه 25 مهر ماه 1400

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/07/25 13:16

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: شنبه 24 مهر ماه 1400

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/07/24 13:07