امروز: سه شنبه 27 مهر 1400

آخرین بروزرسانی: 1400/07/27 13:05:08

شعار سال 1400
تصویر رهبر و پرچم
پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: سه شنبه ۲۷ مهر ماه

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/07/27 12:50

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: دوشنبه 26 مهر ماه 1400

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/07/26 12:57

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: یکشنبه 25 مهر ماه 1400

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/07/25 13:16

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: شنبه 24 مهر ماه 1400

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/07/24 13:07

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: جمعه ۲۳ مهر ماه ۱۴۰۰

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/07/23 12:43

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: پنجشنبه 22 مهر ماه 1400

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/07/22 12:48

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: چهارشنبه 21 مهر ماه 1400

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/07/21 12:56

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: سه شنبه ۲۰ مهر ماه ۱۴۰۰

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/07/20 12:20

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: دوشنبه 19 مهر ماه 1400

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/07/19 12:49

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: یکشنبه 18 مهر ماه 1400

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/07/18 13:07

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: شنبه 17 مهر ماه 1400

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/07/17 12:46

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: جمعه 16 مهر ماه 1400

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/07/16 13:09

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: پنجشنبه 15 مهر ماه 1400

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/07/15 12:57

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: چهارشنبه ۱۴ مهر ماه ۱۴۰۰

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/07/14 12:47

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: سه شنبه ۱۳ مهر ماه ۱۴۰۰

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/07/13 12:51

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: دوشنبه 12 مهر ماه 1400

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/07/12 13:19

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: یکشنبه 11 مهر ماه 1400

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/07/12 08:14

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: شنبه 10 مهر ماه 1400

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/07/10 13:08

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: جمعه ۹ مهر ماه ۱۴۰۰

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/07/09 12:43

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: پنجشنبه ۸ مهر ماه ۱۴۰۰

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/07/08 12:37

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: چهارشنبه 7 مهر ماه 1400

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/07/07 12:56

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: سه شنبه 6 مهر ماه ۱۴۰۰

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/07/06 13:02

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: دوشنبه ۵ مهر ماه ۱۴۰۰

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/07/05 12:39

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: یکشنبه 4 مهر ماه 1400

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/07/04 12:48

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: شنبه 3 مهر ماه 1400

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/07/03 12:47

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: جمعه 2 مهر ماه 1400

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/07/02 12:49

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: پنجشنبه ۱ مهر ماه ۱۴۰۰

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/07/01 12:29

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: چهارشنبه 31 شهریور ماه 1400

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/06/31 13:01

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: دوشنبه 29 شهریور ماه 1400

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/06/29 12:52

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: یکشنبه 28 شهریور ماه 1400

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/06/28 12:56

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: شنبه ۲۷ شهریور ماه ۱۴۰۰

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/06/27 12:37

خلاصه وضعیت ایستگاه های هواشناسی استان کردستان در ۲۴ ساعت گذشته تاریخ تهیه: شنبه ۲۷ شهریور ماه ۱۴۰۰

خلاصه وضعیت ایستگاه های هواشناسی استان کردستان در ۲۴ ساعت گذشته

1400/06/27 12:34

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: جمعه 26 شهریور ماه 1400

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/06/26 12:45

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: سه شنبه 23 شهریور ماه 1400

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/06/23 12:53

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: شنبه 20 شهریور ماه 1400

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/06/20 12:45

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: جمعه ۱۹ شهریور ماه ۱۴۰۰

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/06/20 07:40

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: چهارشنبه 17 شهریور ماه 1400

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/06/17 12:49

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: یکشنبه 14 شهریور ماه 1400

#پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/06/14 12:45

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: شنبه 13 شهریور ماه

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/06/13 23:52

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: جمعه 12 شهریور ماه 1400

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/06/12 12:40

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: سه شنبه ۹ شهریور ماه ۱۴۰۰

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: سه شنبه ۹ شهریور ماه ۱۴۰۰

1400/06/09 12:48

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: دوشنبه 8 شهریور ماه 1400

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/06/08 16:41

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: یکشنبه ۷ شهریور ماه ۱۴۰۰

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/06/07 14:55

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: شنبه 6 شهریور ماه 1400

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/06/06 13:25

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: سه شنبه 2 شهریور ماه 1400

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/06/02 16:11

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: یکشنبه ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۰

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/05/31 12:36

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: شنبه 30 مرداد ماه 1400

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/05/30 08:27

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: جمعه ۲۹ مرداد ماه ۱۴۰۰

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/05/29 08:19

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: چهارشنبه 27 مرداد ماه 1400

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/05/27 10:48

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: دوشنبه ۲۵ مرداد ماه ۱۴۰۰

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/05/25 13:01

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: یکشنبه 24 مرداد ماه 1400

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/05/24 13:05

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: شنبه 23 مرداد ماه ۱۴۰۰

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/05/23 12:41

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: جمعه ۲۲ مرداد ماه ۱۴۰۰

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/05/22 13:01

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: پنجشنبه 21 مرداد ماه 1400

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/05/21 11:12

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: دوشنبه 18 مرداد ماه 140۰

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/05/18 17:42

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: یکشنبه ۱۷ مرداد ماه ۱۴۰۰

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: یکشنبه ۱۷ مرداد ماه ۱۴۰۰

1400/05/17 13:54

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: شنبه 16 مرداد ماه 1400

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/05/16 14:17

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: جمعه ۱۵ مرداد ماه ۱۴۰۰

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/05/15 13:02

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: چهارشنبه ۱۳ مرداد ماه ۱۴۰۰

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: چهارشنبه ۱۳ مرداد ماه ۱۴۰۰

1400/05/13 13:42

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: سه شنبه 12 مرداد ماه 1400

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: سه شنبه 12 مرداد ماه 1400

1400/05/12 13:37

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: دوشنبه ۱۱ مرداد ماه 1400

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: دوشنبه ۱۱ مرداد ماه

1400/05/11 14:47

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: یکشنبه ۱۰ مرداد ماه ۱۴۰۰

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: یکشنبه ۱۰ مرداد ماه ۱۴۰۰

1400/05/10 13:22

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: شنبه 9 مرداد ماه 1400

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: شنبه 9 مرداد ماه 1400

1400/05/09 12:50

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: جمعه ۸ مرداد ماه ۱۴۰۰

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: جمعه ۸ مرداد ماه ۱۴۰۰

1400/05/08 16:02

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: پنجشنبه ۷ مرداد ماه ۱۴۰۰

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: پنجشنبه ۷ مرداد ماه ۱۴۰۰

1400/05/07 13:37

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: چهارشنبه 6 مرداد ماه 1400

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: چهارشنبه 6 مرداد ماه 1400

1400/05/06 14:32

وضعیت ایستگاههای هواشناسی استان امروز 4 مرداد 1400

وضعیت ایستگاههای هواشناسی استان امروز 4 مرداد 1400

1400/05/04 13:27

وضعیت ایستگاههای هواشناسی استان امروز 3 مرداد 1400

وضعیت ایستگاههای هواشناسی استان امروز 3 مرداد 1400

1400/05/03 17:46

وضعیت ایستگاههای هواشناسی استان امروز 2 مرداد 1400

وضعیت ایستگاههای هواشناسی استان امروز 2 مرداد 1400

1400/05/02 14:24

وضعیت ایستگاههای هواشناسی استان کردستان امروز جمعه اول مرداد ۱۴۰۰

وضعیت ایستگاههای هواشناسی استان کردستان امروز جمعه اول مرداد ۱۴۰۰

1400/05/01 17:18

پیش بینی وضعیت جوی استان کردستان برای امروز سه شنبه 29 تیرماه 1400

از اﻣﺮوز ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﺗﺎ اواﯾﻞ ﻫﻔﺘﻪ آﯾﻨﺪه وﺿﻌﯿﺖ ﺟﻮی ﭘﺎﯾﺪار اﺳﺖ و ﺗﻨﻬﺎ ﭘﺪﯾﺪه ﻫﺎی ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ رﺷﺪ ﻣﻮﺿﻌﯽ اﺑﺮ و وزش ﺑﺎد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

1400/04/29 09:03