امروز: سه شنبه 5 تیر 1403

آخرین بروزرسانی: 1403/04/05 03:30:17

شعار سال 1400
تصویر رهبر و پرچم

ردیف
نام استان
نام ایستگاه
عرض جغرافیایی
طول جغرافیایی
x
y
سال تاسیس
ارتفاع از سطح دریا
درجه
دقیقه
ثانیه
درجه
دقیقه
ثانیه
1 کردستان فرودگاه سنندج 35 15 17 47 0 52 47.0144 35.2547 1959/09/21 1373
2 کردستان سقز 36 13 16 46 18 39 46.3108 36.2211 1961/02/01 1523
3 کردستان مریوان 35 29 48 46 9 6 46.1517 35.4967 1991/09/23 1287
4 کردستان زرینه 36 3 36 46 54 49 46.9136 36.0600 1989/04/01 2142
5 کردستان قروه 35 10 47 47 47 9 47.7858 35.1797 1389/02/01 1906
6 کردستان بیجار 35 53 11 47 37 14 47.6206 35.8864 1987/02/01 1883
7 کردستان بانه 36 0 24 45 53 42 45.8950 36.0067 1999/08/01 1600
8 کردستان کامیاران 34 47 15 46 53 39 46.8942 34.7875 2006/01/01 1404
9 کردستان هزارکانیان 35 45 55 46 48 42 46.8117 35.7653 1999/01/01 1894