امروز: سه شنبه 5 تیر 1403

آخرین بروزرسانی: 1403/04/05 02:52:14

شعار سال 1400
تصویر رهبر و پرچم
شماره تماس اداره کل هواشناسی استان کردستان 93-92-08733247890
فکس 08733247891
ردیف نام و نام خانوادگی سمت شماره تماس داخلی
1 رحیم صدیقی  مدیر  104
2 علی پناهی معاون توسعه و پیش بینی 117
3 بهرام چاره خواه معاون فنی ایستگاهها 122
4 هادی آذرکردار رئیس اداره پایش 116
5 سامان حیدری رئیس اداره فنآوری اطلاعات 133
6 فردین ملکی رئیس اداره توسعه مدیریت و منابع 112
7 نشمیل احمدیانی رئیس اداره پیش بینی  127
8 اسدالله عباسی مسئول حراست  مستقیم 33243781
9 آکو برتنی کارشناس همدیدی 103
10 زاهد ترابی کارشناس فنآوری اطلاعات 143
11 ناهید معزی کارشناس امنیت شبکه 136
12 حمید ملکی کارشناس ارتباطات و مخابرات 140
13 خه بات قمری پیش بین مسئول 250
14 خسرو سیف پناهی پیش بین مسئول 121
15 ریحان امیدی راد پیش بین  115
16 شکرالله ملک محمد کاردان فنی ادوات 128
17 یونس اسدی کارشناس مسئول همدیدی 125
18 ادیب عباسی کارشناس کنترل کیفی 149
19 بیان دست پرچین کارشناس ایستگاههای جاده ای 160
20 فربد شفیعی حسابدار 111
21 تیمور گویلیان کارشناس بودجه  107
22 طیفور حق شناس کارشناس قراردادی 110
23 پریسا بهمنی کارشناس امور اداری  105
24 فرهاد ملکی کارشناس قراردادی 106
25 شیوامحمودی کارشناس مالی  114
26 هیمن کاظمی خدمات 101