امروز: چهارشنبه 26 مرداد 1401

آخرین بروزرسانی: 1401/05/26 20:31:55

شعار سال 1400
تصویر رهبر و پرچم
بررسی وضعیت بارش و دمای ایستگاههای هواشناسی استان کردستان دراسفند ماه1400

صدیقی مدیرکل هواشناسی استان اعلام نمود متوسط بارش اسفند ماه 1400 استان کردستان 7/87 میلیمتر بوده که این مقداردر مقایسه با دوره مشابه سال گذشته 7/114 درصد و نسبت به دوره مشابه بلندمدت 7/22 درصد افزایش داشته است

1401/01/08 11:16

ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ دﻣﺎ و ﺑﺎرش ﺗﯿﺮ ﻣﺎه 1400 اﯾﺴﺘﮕﺎهﻫﺎي ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﺮدﺳﺘﺎن

ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ دﻣﺎ و ﺑﺎرش ﺗﯿﺮ ﻣﺎه 1400 اﯾﺴﺘﮕﺎهﻫﺎي ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ اﺳﺘﺎن ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دوره ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ و دوره ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت آﻣﺎري. در ﺗﯿﺮﻣﺎه 1400 ﺳﻨﻨﺪج ﺑﺎ ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ دﻣﺎي 41/2 درﺟﻪ ﺳﻠﺴﯿﻮس ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ و زرﯾﻨﻪ ﺑﺎ 33/8 ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮﯾﻦ ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ ﯾﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮدﻣﺎ را داﺷﺘﻪ اﻧﺪ.

1400/05/04 13:35