امروز: سه شنبه 5 تیر 1403

آخرین بروزرسانی: 1403/04/05 01:52:13

شعار سال 1400
تصویر رهبر و پرچم
هشدار هواشناسی سطح زرد شماره 22: رشد ابرهای همرفتی و بارشهای رگباری و نقطه ای؛ تاریخ صدور 5 مرداد 1402

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره 21: رشد ابرهای همرفتی و بارشهای رگباری و نقطه ای

1402/05/05 15:33

بررسی وضعیت بارش و دمای ایستگاههای هواشناسی استان کردستان در بهمن ماه 1401

بررسی وضعیت بارش و دمایی ایستگاههای هواشناسی استان کردستان در بهمن ماه 1401

1401/12/06 10:25

بررسی وضعیت بارش و دمای ایستگاههای هواشناسی استان کردستان دردی ماه 1401

بررسی وضعیت بارش و دمای ایستگاههای هواشناسی استان کردستان دردی ماه 1401

1401/11/11 10:28

بررسی وضعیت بارش و دمای ایستگاههای هواشناسی استان کردستان درآبان ماه1401

بررسی وضعیت بارش و دمای ایستگاههای هواشناسی استان کردستان درآبان ماه1401

1401/09/01 09:34

بررسی وضعیت بارش و دما ایستگاههای هواشناسی استان کردستان درمهر ماه 1401

بررسی وضعیت بارش و دما ایستگاههای هواشناسی استان کردستان درمهر ماه 1401

1401/08/01 09:21

وضعیت خشکسالی استان در سال زراعی گذشته (1400/7/1 تا 1401/6/31) و پیش بینی میانگین دما و بارش در چهار ماه آینده

وضعیت خشکسالی استان در سال زراعی گذشته (1400/7/1 تا 1401/6/31) و پیش بینی میانگین دما و بارش در چهار ماه آینده

1401/07/23 12:44

بررسی وضعیت بارش و دمای ایستگاههای هواشناسی استان کردستان درشهریور ماه 1401

بررسی وضعیت بارش و دمای ایستگاههای هواشناسی استان کردستان درشهریور ماه 1401

1401/07/04 12:24

بررسی وضعیت بارش و دمای ایستگاههای هواشناسی استان کردستان دراسفند ماه1400

صدیقی مدیرکل هواشناسی استان اعلام نمود متوسط بارش اسفند ماه 1400 استان کردستان 7/87 میلیمتر بوده که این مقداردر مقایسه با دوره مشابه سال گذشته 7/114 درصد و نسبت به دوره مشابه بلندمدت 7/22 درصد افزایش داشته است

1401/01/08 11:16

ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ دﻣﺎ و ﺑﺎرش ﺗﯿﺮ ﻣﺎه 1400 اﯾﺴﺘﮕﺎهﻫﺎي ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﺮدﺳﺘﺎن

ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ دﻣﺎ و ﺑﺎرش ﺗﯿﺮ ﻣﺎه 1400 اﯾﺴﺘﮕﺎهﻫﺎي ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ اﺳﺘﺎن ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دوره ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ و دوره ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت آﻣﺎري. در ﺗﯿﺮﻣﺎه 1400 ﺳﻨﻨﺪج ﺑﺎ ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ دﻣﺎي 41/2 درﺟﻪ ﺳﻠﺴﯿﻮس ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ و زرﯾﻨﻪ ﺑﺎ 33/8 ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮﯾﻦ ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ ﯾﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮدﻣﺎ را داﺷﺘﻪ اﻧﺪ.

1400/05/04 13:35