امروز: چهارشنبه 26 مرداد 1401

آخرین بروزرسانی: 1401/05/26 21:52:08

شعار سال 1400
تصویر رهبر و پرچم
فصلنامه هواشناسی کردستان ویژه فصل بهار سال 1401

فصلنامه هواشناسی کردستان ویژه فصل بهار سال 1401

1401/05/24 08:26

فصلنامه هواشناسی کردستان ویژه فصل زمستان سال 1400

فصلنامه هواشناسی کردستان ویژه فصل زمستان سال 1400

1401/05/02 10:00

ماهنامه هواشناسی کردستان ویژه اسفند ماه سال 1400

ماهنامه هواشناسی کردستان ویژه اسفند ماه سال 1400

1401/05/02 09:46

ماهنامه هواشناسی کردستان ویژه خرداد ماه سال 1401

ماهنامه هواشناسی کردستان ویژه خرداد ماه سال 1401

1401/04/25 12:29

ماهنامه هواشناسی کردستان ویژه اردیبهشت ماه سال 1401

ماهنامه هواشناسی کردستان ویژه اردیبهشت ماه سال 1401

1401/04/25 12:24

ماهنامه هواشناسی کردستان ویژه مرداد ماه سال 1400

درصد تأمین بارش سال آبی تا پایان مرداد ماه سال جاری 66/6 می باشد، به عبارتی تا پایان مرداد ماه 302 میلی متر بارش ثبت شده است.

1400/07/29 08:04

فصلنامه هواشناسی کردستان ویژه فصل بهار سال 1400

در فصل بهار تمامی شهرستانهای استان با بی هنجاری منفی بارش بالای 70درصد نسبت به سالیان گذشته مواجه بودند بطوری که میزان بارش فصل بهار تنها 24/7 میلیمتر در تامین بارش سال آبی نقش داشت که معادل 5/4 درصد برای این فصل می باشد.

1400/06/06 12:53

ماهنامه هواشناسی کردستان ویژه خرداد ماه سال 1400

اطلاعات بارشی مربوط به ایستگاه های استان نشان می دهد میانگین بارش یک سال کامل آبی استان 453.4 میلیمتر می باشد و مقدار بارش امسال از شروع سال زراعی تا پایان خرداد ماه در حدود 291 میلی متر بوده است اما میانگین بارش در ماه خرداد 3 میلیمتر بود یعنی مقدار بارشی که در خرداد سال جاری رخ داده است تنها ...

1400/05/10 10:13

ماهنامه هواشناسی کردستان ویژه اردیبهشت ماه سال 1400

درصد تامین بارش سال آبی تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری 6/61 می باشد، به عبارتی تا پایان اردیبهشت ماه 288 میلی متر بارش ثبت شده است در صورتیکه میانگین بارش یک سال کامل آبی استان 0/051 میلی متر است.

1400/04/27 12:59