امروز: سه شنبه 27 مهر 1400

آخرین بروزرسانی: 1400/07/27 11:05:15

شعار سال 1400
تصویر رهبر و پرچم
هشدار هواشناسی کشاورزی سطح زرد شماره 8 کاهش دما و تداوم سرما و یخبندان صبحگاهی از دوشنبه 26 مهر تا یکشنبه 2 آبان تاریخ صدور: دوشنبه 26 مهر ماه 1400

هشدار هواشناسی کشاورزی سطح زرد شماره 8 کاهش دما و تداوم سرما و یخبندان صبحگاهی از دوشنبه 26 مهر تا یکشنبه 2 آبان

1400/07/26 12:59

هشدار هواشناسی کشاورزی سطح زرد شماره 7 کاهش دما و خسارت به محصولات باغی در روزهای دوشنبه وسه شنبه تاریخ صدور: شنبه 24 مهر ماه 1400

هشدار هواشناسی کشاورزی سطح زرد شماره 7 کاهش دما و خسارت به محصولات باغی در روزهای دوشنبه وسه شنبه

1400/07/24 14:23

هشدار هواشناسی کشاورزی سطح زرد شماره ۶ کاهش دما و تداوم شرایط یخبندان تا صبح دوشنبه تاریخ صدور: چهارشنبه ۱۴ مهر ماه ۱۴۰۰

هشدار هواشناسی کشاورزی سطح زرد شماره ۶ کاهش دما و تداوم شرایط یخبندان تا صبح دوشنبه

1400/07/14 13:48

هشدار هواشناسی کشاورزی سطح زرد شماره 5 کاهش دما و وزش باد شدید از سه شنبه 13 مهر تا شنبه 17 مهر تاریخ صدور: دوشنبه 12 مهر ماه 1400

هشدار هواشناسی کشاورزی سطح زرد شماره 5 کاهش دما و وزش باد شدید از سه شنبه 13 مهر تا شنبه 17 مهر

1400/07/12 13:21

هشدار هواشناسی کشاورزی سطح زرد شماره ۴ کاهش دما و یخبندان در نواحی مرتفع و سردسیر استان تاریخ صدور: پنج شنبه ۱ مهر ماه ۱۴۰۰

هشدار هواشناسی کشاورزی سطح زرد شماره ۴ کاهش دما و یخبندان در نواحی مرتفع و سردسیر استان

1400/07/01 12:31

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره 23 وزش باد شدید از پنجشنبه 1 مهر تا شنبه 3 مهر تاریخ صدور: چهارشنبه 31 شهریور ماه 1400

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره 23 وزش باد شدید از پنجشنبه 1 مهر تا شنبه 3 مهر

1400/06/31 13:04

هشدار سطح زرد شماره 22 تاریخ تهیه: چهارشنبه 25 شهریور ماه ۱۴۰۰

وزش باد شدید کاهش قابل ملاحظه دما

1400/06/25 12:55

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره 21 چهارشنبه 10 شهریور ماه 1400 | هواشناسی استان کردستان

هشدار هواشناسی سطح زرد وزش باد شدید و خیزش گرد و خاک

1400/06/10 20:21

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره 20 دوشنبه 01 شهریور ماه 1400 | هواشناسی استان کردستان

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره ۲۰ : وزش باد شدید و خیزش گرد و خاک

1400/06/01 13:44

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره 19 سه شنبه 12 مرداد ماه 1400 | هواشناسی استان کردستان

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره 19 : بارش های رگباری بهمراه رعدوبرق و وزش باد شدید

1400/05/12 13:45

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره 18 شنبه 9 مرداد 1400 | هواشناسی استان کردستان

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره 18 : بارش های رگباری بهمراه رعدوبرق و وزش باد شدید

1400/05/09 12:54

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره ۱۷ | هواشناسی استان کردستان

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره ۱۷ : بارشهای رگباری و وزش باد شدید تاریخ صدور: سه شنبه ۵ مرداد ماه ۱۴۰۰

1400/05/05 12:56

هشدار سطح زرد - شماره 16 شنبه 2 مردادماه | هواشناسی کردستان

هشدار سطح زرد - شماره 16 شنبه 2 مردادماه | هواشناسی کردستان

1400/05/02 14:27

هشدار سطح زرد - شماره 15 سه شنبه 29 تیرماه | استان کردستان

ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ: اﻟﮕﻮی ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎی ﺟﻮی ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻃﯽ روزﻫﺎی ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ و ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ وزش ﺑﺎد ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺷﺪﯾﺪ و در ﻣﺤﺪوده ﻫﺸﺪار ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺒﺐ ﺑﺮوز ﭘﺪﯾﺪه ﺑﺎدوﮔﺮدوﺧﺎک ﻣﺤﻠﯽ و ﮔﺴﺘﺮش آﺗﺶ ﺳﻮزی ﻫﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در روزﻫﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻫﻔﺘﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮای ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎی ﮔﺮدوﺧﺎک ﺑﺮوی ﻋﺮاق و ا...

1400/04/29 10:27