امروز: دوشنبه 11 مهر 1401

آخرین بروزرسانی: 1401/07/11 20:41:15

شعار سال 1400
تصویر رهبر و پرچم
خلاصه وضعیت ایستگاه های هواشناسی استان کردستان در ۲۴ ساعت گذشته تاریخ تهیه: دوشنبه ۱۱ مهر ماه ۱۴۰۱

خلاصه وضعیت ایستگاه های هواشناسی استان کردستان در ۲۴ ساعت گذشته تاریخ تهیه: دوشنبه ۱۱ مهر ماه ۱۴۰۱

1401/07/11 12:32

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: دوشنبه ۱۱ مهر ماه ۱۴۰۱

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: دوشنبه ۱۱ مهر ماه ۱۴۰۱

1401/07/11 12:30

خلاصه وضعیت ایستگاه های هواشناسی استان کردستان در ۲۴ ساعت گذشته تاریخ تهیه: جمعه ۸ مهر ماه ۱۴۰۱

خلاصه وضعیت ایستگاه های هواشناسی استان کردستان در ۲۴ ساعت گذشته تاریخ تهیه: جمعه ۸ مهر ماه ۱۴۰۱

1401/07/08 12:40

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: جمعه ۸ مهر ماه ۱۴۰۱

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: جمعه ۸ مهر ماه ۱۴۰۱

1401/07/08 12:39

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: پنجشنبه 7 مهر ماه ۱۴۰۱

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1401/07/07 11:45

خلاصه وضعیت ایستگاه های هواشناسی استان کردستان در ۲۴ ساعت گذشته تاریخ تهیه: پنجشنبه 7 مهر ماه ۱۴۰۱

خلاصه وضعیت ایستگاه های هواشناسی استان کردستان در ۲۴ ساعت گذشته

1401/07/07 11:19

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: چهارشنبه 6 مهر ماه ۱۴۰۱

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1401/07/06 12:40

خلاصه وضعیت ایستگاه های هواشناسی استان کردستان در ۲۴ ساعت گذشته تاریخ تهیه: چهارشنبه 6 مهر ماه ۱۴۰۱

خلاصه وضعیت ایستگاه های هواشناسی استان کردستان در ۲۴ ساعت گذشته

1401/07/06 11:56

خلاصه وضعیت ایستگاه های هواشناسی استان کردستان در ۲۴ ساعت گذشته تاریخ تهیه: سه شنبه ۵ مهر ماه ۱۴۰۱

خلاصه وضعیت ایستگاه های هواشناسی استان کردستان در ۲۴ ساعت گذشته تاریخ تهیه: سه شنبه ۵ مهر ماه ۱۴۰۱

1401/07/05 12:16

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: سه شنبه ۵ مهر ماه ۱۴۰۱

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: سه شنبه ۵ مهر ماه ۱۴۰۱

1401/07/05 12:13

خلاصه وضعیت ایستگاه های هواشناسی استان کردستان در ۲۴ ساعت گذشته تاریخ تهیه: دوشنبه ۴ مهر ماه ۱۴۰۱

خلاصه وضعیت ایستگاه های هواشناسی استان کردستان در ۲۴ ساعت گذشته تاریخ تهیه: دوشنبه ۴ مهر ماه ۱۴۰۱

1401/07/04 12:23

خلاصه وضعیت ایستگاه های هواشناسی استان کردستان در ۲۴ ساعت گذشته تاریخ تهیه: شنبه ۲ مهر ماه ۱۴۰۱

خلاصه وضعیت ایستگاه های هواشناسی استان کردستان در ۲۴ ساعت گذشته تاریخ تهیه: شنبه ۲ مهر ماه ۱۴۰۱

1401/07/02 11:41

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: شنبه ۲ مهر ماه ۱۴۰۱

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: شنبه ۲ مهر ماه ۱۴۰۱

1401/07/02 11:39

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: جمعه 1 مهر ماه ۱۴۰۱

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1401/07/01 12:40

خلاصه وضعیت ایستگاه های هواشناسی استان کردستان در ۲۴ ساعت گذشته تاریخ تهیه: جمعه 1 مهر ماه ۱۴۰۱

خلاصه وضعیت ایستگاه های هواشناسی استان کردستان در ۲۴ ساعت گذشته

1401/07/01 12:07

خلاصه وضعیت ایستگاه های هواشناسی استان کردستان در ۲۴ ساعت گذشته تاریخ تهیه: پنجشنبه ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

خلاصه وضعیت ایستگاه های هواشناسی استان کردستان در ۲۴ ساعت گذشته تاریخ تهیه: پنجشنبه ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

1401/06/31 11:27

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: پنجشنبه ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: پنجشنبه ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

1401/06/31 11:24

خلاصه وضعیت ایستگاه های هواشناسی استان کردستان در ۲۴ ساعت گذشته تاریخ تهیه: چهارشنبه 30 شهریور ماه ۱۴۰۱

خلاصه وضعیت ایستگاه های هواشناسی استان کردستان در ۲۴ ساعت گذشته

1401/06/30 12:52

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره ۳۳ رگبار و رعدو برق پراکنده و وزش باد شدید همراه با گردوخاک تاریخ صدور: سه شنبه ۲۹ شهریور ماه ۱۴۰۱

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره ۳۳ رگبار و رعدو برق پراکنده و وزش باد شدید همراه با گردوخاک تاریخ صدور: سه شنبه ۲۹ شهریور ماه ۱۴۰۱

1401/06/29 12:37

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: سه شنبه ۲۹ شهریور ماه ۱۴۰۱

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: سه شنبه ۲۹ شهریور ماه ۱۴۰۱

1401/06/29 12:35

خلاصه وضعیت ایستگاه های هواشناسی استان کردستان در ۲۴ ساعت گذشته تاریخ تهیه: سه شنبه ۲۹ شهریور ماه ۱۴۰۱

خلاصه وضعیت ایستگاه های هواشناسی استان کردستان در ۲۴ ساعت گذشته تاریخ تهیه: سه شنبه ۲۹ شهریور ماه ۱۴۰۱

1401/06/29 12:34

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: دوشنبه ۲۸ شهریور ماه ۱۴۰۱

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: دوشنبه ۲۸ شهریور ماه ۱۴۰۱

1401/06/28 12:30

خلاصه وضعیت ایستگاه های هواشناسی استان کردستان در ۲۴ ساعت گذشته تاریخ تهیه: دوشنبه ۲۸ شهریور ماه ۱۴۰۱

خلاصه وضعیت ایستگاه های هواشناسی استان کردستان در ۲۴ ساعت گذشته تاریخ تهیه: دوشنبه ۲۸ شهریور ماه ۱۴۰۱

1401/06/28 12:29

خلاصه وضعیت ایستگاه های هواشناسی استان کردستان در ۲۴ ساعت گذشته تاریخ تهیه: یکشنبه ۲۷ شهریور ماه ۱۴۰۱

خلاصه وضعیت ایستگاه های هواشناسی استان کردستان در ۲۴ ساعت گذشته تاریخ تهیه: یکشنبه ۲۷ شهریور ماه ۱۴۰۱

1401/06/27 12:49

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: شنبه 26 شهریور ماه ۱۴۰۱

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1401/06/26 12:46

خلاصه وضعیت ایستگاه های هواشناسی استان کردستان در ۲۴ ساعت گذشته تاریخ تهیه: شنبه 26 شهریور ماه ۱۴۰۱

خلاصه وضعیت ایستگاه های هواشناسی استان کردستان در ۲۴ ساعت گذشته

1401/06/26 10:54

خلاصه وضعیت ایستگاه های هواشناسی استان کردستان در ۲۴ ساعت گذشته تاریخ تهیه: جمعه ۲۵ شهریور ماه ۱۴۰۱

خلاصه وضعیت ایستگاه های هواشناسی استان کردستان در ۲۴ ساعت گذشته تاریخ تهیه: جمعه ۲۵ شهریور ماه ۱۴۰۱

1401/06/25 12:37

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: جمعه ۲۵ شهریور ماه ۱۴۰۱

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: جمعه ۲۵ شهریور ماه ۱۴۰۱

1401/06/25 12:34

خلاصه وضعیت ایستگاه های هواشناسی استان کردستان در ۲۴ ساعت گذشته تاریخ تهیه: پنجشنبه 24 شهریور ماه ۱۴۰۱

خلاصه وضعیت ایستگاه های هواشناسی استان کردستان در ۲۴ ساعت گذشته

1401/06/24 11:02

خلاصه وضعیت ایستگاه های هواشناسی استان کردستان در ۲۴ ساعت گذشته تاریخ تهیه: چهارشنبه ۲۳ شهریور ماه ۱۴۰۱

خلاصه وضعیت ایستگاه های هواشناسی استان کردستان در ۲۴ ساعت گذشته تاریخ تهیه: چهارشنبه ۲۳ شهریور ماه ۱۴۰۱

1401/06/23 12:27

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: چهارشنبه ۲۳ شهریور ماه ۱۴۰۱

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: چهارشنبه ۲۳ شهریور ماه ۱۴۰۱

1401/06/23 12:25

قابل توجه افراد معرفی شده مرحله اول نهمین امتحان مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی جهت بررسی مدارک

قابل توجه افراد معرفی شده مرحله اول نهمین امتحان مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی جهت بررسی مدارک

1401/06/22 12:17

خلاصه وضعیت ایستگاه های هواشناسی استان کردستان در ۲۴ ساعت گذشته تاریخ تهیه: سه شنبه 22 شهریور ماه ۱۴۰۱

خلاصه وضعیت ایستگاه های هواشناسی استان کردستان در ۲۴ ساعت گذشته

1401/06/22 11:54

بولتن آلودگی ۲۱ شهریور ۱۴۰۱

بولتن آلودگی ۲۱ شهریور ۱۴۰۱

1401/06/21 12:49

خلاصه وضعیت ایستگاه های هواشناسی استان کردستان در ۲۴ ساعت گذشته تاریخ تهیه: دوشنبه ۲۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

خلاصه وضعیت ایستگاه های هواشناسی استان کردستان در ۲۴ ساعت گذشته تاریخ تهیه: دوشنبه ۲۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

1401/06/21 12:47

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره ۳۲ وزش باد شدید و گردو خاک تاریخ صدور: دوشنبه ۲۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره ۳۲ وزش باد شدید و گردو خاک تاریخ صدور: دوشنبه ۲۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

1401/06/21 12:46

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: دوشنبه ۲۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: دوشنبه ۲۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

1401/06/21 12:44

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: یکشنبه 20 شهریور ماه ۱۴۰۱

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1401/06/20 12:51

خلاصه وضعیت ایستگاه های هواشناسی استان کردستان در 24 ساعت گذشته تاریخ تهیه: یکشنبه 20 شهریور ماه 1401

خلاصه وضعیت ایستگاه های هواشناسی استان کردستان در 24 ساعت گذشته

1401/06/20 11:16

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: شنبه ۱۹ شهریور ماه ۱۴۰۱

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: شنبه ۱۹ شهریور ماه ۱۴۰۱

1401/06/19 12:33

خلاصه وضعیت ایستگاه های هواشناسی استان کردستان در 24 ساعت گذشته تاریخ تهیه: شنبه 19 شهریور ماه 1401

خلاصه وضعیت ایستگاه های هواشناسی استان کردستان در 24 ساعت گذشته تاریخ تهیه: شنبه 19 شهریور ماه 1401

1401/06/19 12:29

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: جمعه 18 شهریور ماه ۱۴۰۱

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1401/06/18 12:47

خلاصه وضعیت ایستگاه های هواشناسی استان کردستان در ۲۴ ساعت گذشته تاریخ تهیه: جمعه 18 شهریور ماه ۱۴۰۱

خلاصه وضعیت ایستگاه های هواشناسی استان کردستان در ۲۴ ساعت گذشته

1401/06/18 11:54

هشدار هواشناسی کشاورزی سطح زرد شماره ۲ کاهش دما و یخبندان سطح خاک تاریخ صدور: پنجشنبه ۱۷ شهریور ماه ۱۴۰۱

هشدار هواشناسی کشاورزی سطح زرد شماره ۲ کاهش دما و یخبندان سطح خاک تاریخ صدور: پنجشنبه ۱۷ شهریور ماه ۱۴۰۱

1401/06/17 12:16

خلاصه وضعیت ایستگاه های هواشناسی استان کردستان در ۲۴ ساعت گذشته تاریخ تهیه: پنجشنبه ۱۷ شهریور ماه ۱۴۰۱

خلاصه وضعیت ایستگاه های هواشناسی استان کردستان در ۲۴ ساعت گذشته تاریخ تهیه: پنجشنبه ۱۷ شهریور ماه ۱۴۰۱

1401/06/17 12:07

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: پنجشنبه ۱۷ شهریور ماه ۱۴۰۱

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: پنجشنبه ۱۷ شهریور ماه ۱۴۰۱

1401/06/17 12:01

خلاصه وضعیت ایستگاه های هواشناسی استان کردستان در ۲۴ ساعت گذشته تاریخ تهیه: چهارشنبه 16 شهریور ماه ۱۴۰۱

خلاصه وضعیت ایستگاه های هواشناسی استان کردستان در ۲۴ ساعت گذشته

1401/06/16 11:33

خلاصه وضعیت ایستگاه های هواشناسی استان کردستان در ۲۴ ساعت گذشته تاریخ تهیه: سه شنبه ۱۵ شهریور ماه ۱۴۰۱

خلاصه وضعیت ایستگاه های هواشناسی استان کردستان در ۲۴ ساعت گذشته تاریخ تهیه: سه شنبه ۱۵ شهریور ماه ۱۴۰۱

1401/06/15 12:11

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: سه شنبه ۱۵ شهریور ماه ۱۴۰۱

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: سه شنبه ۱۵ شهریور ماه ۱۴۰۱

1401/06/15 12:10

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: دوشنبه 14 شهریور ماه ۱۴۰۱

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1401/06/14 12:43

خلاصه وضعیت ایستگاه های هواشناسی استان کردستان در 24 ساعت گذشته تاریخ تهیه: دوشنبه 14 شهریور ماه 1401

خلاصه وضعیت ایستگاه های هواشناسی استان کردستان در 24 ساعت گذشته

1401/06/14 11:20

خلاصه وضعیت ایستگاه های هواشناسی استان کردستان در 24 ساعت گذشته تاریخ تهیه: یکشنبه 13 شهریور ماه 1401

خلاصه وضعیت ایستگاه های هواشناسی استان کردستان در 24 ساعت گذشته تاریخ تهیه: یکشنبه 13 شهریور ماه 1401

1401/06/13 12:30

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: یکشنبه ۱۳ شهریور ماه ۱۴۰۱

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: یکشنبه ۱۳ شهریور ماه ۱۴۰۱

1401/06/13 12:28

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره ۳۱ وزش باد شدید و گردو خاک تاریخ صدور: یکشنبه ۱۳ شهریور ماه ۱۴۰۱

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره ۳۱ وزش باد شدید و گردو خاک تاریخ صدور: یکشنبه ۱۳ شهریور ماه ۱۴۰۱

1401/06/13 12:27

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: شنبه 12 شهریور ماه ۱۴۰۱

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1401/06/12 12:46

خلاصه وضعیت ایستگاه های هواشناسی استان کردستان در 24 ساعت گذشته تاریخ تهیه: شنبه 12 شهریور ماه 1401

خلاصه وضعیت ایستگاه های هواشناسی استان کردستان در 24 ساعت گذشته

1401/06/12 11:34

خلاصه وضعیت ایستگاه های هواشناسی استان کردستان در 24 ساعت گذشته تاریخ تهیه: جمعه 11 شهریور ماه 1401

خلاصه وضعیت ایستگاه های هواشناسی استان کردستان در 24 ساعت گذشته تاریخ تهیه: جمعه 11 شهریور ماه 1401

1401/06/11 12:44

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: جمعه ۱۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: جمعه ۱۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

1401/06/11 12:41

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: پنجشنبه 10 شهریور ماه 1401

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1401/06/10 11:10

خلاصه وضعیت ایستگاه های هواشناسی استان کردستان در ۲۴ ساعت گذشته تاریخ تهیه: پنجشنبه 10 شهریور ماه ۱۴۰۱

خلاصه وضعیت ایستگاه های هواشناسی استان کردستان در ۲۴ ساعت گذشته

1401/06/10 11:05

بولتن آلودگی ۹ شهریور ۱۴۰۱

بولتن آلودگی ۹ شهریور ۱۴۰۱

1401/06/09 12:19

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: چهارشنبه ۹ شهریور ماه ۱۴۰۱

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: چهارشنبه ۹ شهریور ماه ۱۴۰۱

1401/06/09 12:16

خلاصه وضعیت ایستگاه های هواشناسی استان کردستان در ۲۴ ساعت گذشته تاریخ تهیه: چهارشنبه ۹ شهریور ماه ۱۴۰۱

خلاصه وضعیت ایستگاه های هواشناسی استان کردستان در ۲۴ ساعت گذشته تاریخ تهیه: چهارشنبه ۹ شهریور ماه ۱۴۰۱

1401/06/09 12:15

خلاصه وضعیت ایستگاه های هواشناسی استان کردستان در 24 ساعت گذشته تاریخ تهیه: سه شنبه 8 شهریور ماه 1401

خلاصه وضعیت ایستگاه های هواشناسی استان کردستان در 24 ساعت گذشته

1401/06/08 08:23

تجلیل ازخانواده شهدا به مناسبت هفته دولت

تجلیل ازخانواده شهدا به مناسبت هفته دولت

1401/06/08 08:10

افتتاح هفت ایستگاه باران سنجی در استان کردستان

افتتاح هفت ایستگاه باران سنجی در استان کردستان

1401/06/08 08:08

به مناسبت روز کارمند، از کارمندان اداره کل هواشناسی کردستان تجلیل شد

به مناسبت روز کارمند، از کارمندان اداره کل هواشناسی کردستان تجلیل شد

1401/06/08 08:06

بررسی وضعیت بارش و دمای ایستگاه های هواشناسی استان کردستان در مرداد ماه 1401

بررسی وضعیت بارش و دمای ایستگاه های هواشناسی استان کردستان در مرداد ماه 1401

1401/06/08 08:00

خلاصه وضعیت ایستگاه های هواشناسی استان کردستان در 24 ساعت گذشته تاریخ تهیه: دوشنبه ۷شهریور ماه 1401

خلاصه وضعیت ایستگاه های هواشناسی استان کردستان در 24 ساعت گذشته تاریخ تهیه: دوشنبه ۷ شهریور ماه 1401

1401/06/07 12:31

بولتن آلودگی ۶ شهریور ۱۴۰۱

بولتن آلودگی ۶ شهریور ۱۴۰۱

1401/06/06 13:50

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: یکشنبه 6 شهریور ماه ۱۴۰۱

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1401/06/06 09:16

خلاصه وضعیت ایستگاه های هواشناسی استان کردستان در ۲۴ ساعت گذشته تاریخ تهیه: یکشنبه 6 شهریور ماه ۱۴۰۱

خلاصه وضعیت ایستگاه های هواشناسی استان کردستان در ۲۴ ساعت گذشته

1401/06/06 09:15

خلاصه وضعیت ایستگاه های هواشناسی استان کردستان در ۲۴ ساعت گذشته تاریخ تهیه: شنبه ۵ شهریور ماه ۱۴۰۱

خلاصه وضعیت ایستگاه های هواشناسی استان کردستان در ۲۴ ساعت گذشته تاریخ تهیه: شنبه ۵ شهریور ماه ۱۴۰۱

1401/06/05 12:33

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: شنبه ۵ شهریور ماه ۱۴۰۱

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: شنبه ۵ شهریور ماه ۱۴۰۱

1401/06/05 12:32

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: جمعه 4 شهریور ماه ۱۴۰۱

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1401/06/04 13:17

خلاصه وضعیت ایستگاه های هواشناسی استان کردستان در ۲۴ ساعت گذشته تاریخ تهیه: جمعه 4 شهریور ماه ۱۴۰۱

خلاصه وضعیت ایستگاه های هواشناسی استان کردستان در ۲۴ ساعت گذشته

1401/06/04 13:14

خلاصه وضعیت ایستگاه های هواشناسی استان کردستان در ۲۴ ساعت گذشته تاریخ تهیه: پنجشنبه ۳ شهریور ماه ۱۴۰۱

خلاصه وضعیت ایستگاه های هواشناسی استان کردستان در ۲۴ ساعت گذشته تاریخ تهیه: پنجشنبه ۳ شهریور ماه ۱۴۰۱

1401/06/03 11:53

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: پنجشنبه ۳ شهریور ماه ۱۴۰۱

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: پنجشنبه ۳ شهریور ماه ۱۴۰۱

1401/06/03 11:52

خلاصه وضعیت ایستگاه های هواشناسی استان کردستان در 24 ساعت گذشته تاریخ تهیه: چهارشنبه 2 شهریور ماه ۱۴۰۱

خلاصه وضعیت ایستگاه های هواشناسی استان کردستان در 24 ساعت گذشته

1401/06/02 12:38

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: سه شنبه ۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: سه شنبه ۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

1401/06/01 12:31

خلاصه وضعیت ایستگاه های هواشناسی استان کردستان در 24 ساعت گذشته تاریخ تهیه: سه شنبه ۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

خلاصه وضعیت ایستگاه های هواشناسی استان کردستان در 24 ساعت گذشته تاریخ تهیه: سه شنبه ۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

1401/06/01 12:29

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: دوشنبه 31 مرداد ماه ۱۴۰۱

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1401/05/31 16:32

خلاصه وضعیت ایستگاه های هواشناسی استان کردستان در 24 ساعت گذشته تاریخ تهیه: دوشنبه 31 مرداد ماه 1401

خلاصه وضعیت ایستگاه های هواشناسی استان کردستان در 24 ساعت گذشته

1401/05/31 16:29

بولتن آلودگی ۳۰ مرداد ۱۴۰۱

بولتن آلودگی ۳۰ مرداد ۱۴۰۱

1401/05/30 12:35

خلاصه وضعیت ایستگاه های هواشناسی استان کردستان در 24 ساعت گذشته تاریخ تهیه: یکشنبه 30 مرداد ماه 1401

خلاصه وضعیت ایستگاه های هواشناسی استان کردستان در 24 ساعت گذشته تاریخ تهیه: یکشنبه 30 مرداد ماه 1401

1401/05/30 12:28