امروز: سه شنبه 21 آذر 1402

آخرین بروزرسانی: 1402/09/21 00:41:13

شعار سال 1400
تصویر رهبر و پرچم
بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان؛ تاریخ صدور : دوشنبه 20 آذر ماه 1402

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1402/09/20 12:39

هشدار هواشناسی سطح نارنجی: شماره 13-بارش باران و برف و مه گرفتگی تاریخ صدور: دوشنبه 20 آذر ماه ۱۴۰2

هشدار هواشناسی سطح نارنجی: شماره 13-بارش باران و برف و مه گرفتگی

1402/09/20 12:00

خلاصه وضعیت ایستگاه های هواشناسی استان کردستان در ۲۴ ساعت گذشته تاریخ تهیه: دوشنبه 20 آذر ماه ۱۴۰2

خلاصه وضعیت ایستگاه های هواشناسی استان کردستان در ۲۴ ساعت گذشته

1402/09/20 11:36

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان؛ تاریخ صدور : یکشنبه 19 آذر ماه 1402

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان؛ تاریخ صدور : یکشنبه 19 آذر ماه 1402

1402/09/19 12:31

خلاصه وضعیت ایستگاه های هواشناسی استان کردستان در ۲۴ ساعت گذشته تاریخ تهیه: یکشنبه 19 آذر ماه ۱۴۰2

خلاصه وضعیت ایستگاه های هواشناسی استان کردستان در ۲۴ ساعت گذشته

1402/09/19 11:18

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان؛ تاریخ صدور : شنبه 18 آذر ماه 1402

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان؛ تاریخ صدور : شنبه 18 آذر ماه 1402

1402/09/18 12:25

بولتن آلودگی هوای استان کردستان تاریخ صدور: شنبه 18 آذر ماه ۱۴۰2

بولتن آلودگی هوای استان کردستان

1402/09/18 11:01

خلاصه وضعیت ایستگاه های هواشناسی استان کردستان در ۲۴ ساعت گذشته تاریخ تهیه: شنبه 18 آذر ماه ۱۴۰2

خلاصه وضعیت ایستگاه های هواشناسی استان کردستان در ۲۴ ساعت گذشته

1402/09/18 09:52

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان؛ تاریخ صدور : جمعه 17 آذر ماه 1402

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1402/09/17 13:35

خلاصه وضعیت ایستگاه های هواشناسی استان کردستان در ۲۴ ساعت گذشته تاریخ تهیه: جمعه 17 آذر ماه ۱۴۰2

خلاصه وضعیت ایستگاه های هواشناسی استان کردستان در ۲۴ ساعت گذشته

1402/09/17 12:20

بولتن آلودگی هوای استان کردستان تاریخ صدور: جمعه 17 آذر ماه ۱۴۰2

بولتن آلودگی هوای استان کردستان

1402/09/17 12:18

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان؛ تاریخ صدور : پنجشنبه 16 آذر ماه 1402

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1402/09/16 12:44

هشدار سطح زرد شماره 42-بارش باران و وزش باد تاریخ صدور: پنجشنبه 16 آذر ماه ۱۴۰2

هشدار سطح زرد شماره 42-بارش باران و وزش باد

1402/09/16 11:45

خلاصه وضعیت ایستگاه های هواشناسی استان کردستان در ۲۴ ساعت گذشته تاریخ تهیه: پنجشنبه 16 آذر ماه ۱۴۰2

خلاصه وضعیت ایستگاه های هواشناسی استان کردستان در ۲۴ ساعت گذشته

1402/09/16 11:27

خلاصه وضعیت ایستگاه های هواشناسی استان کردستان در ۲۴ ساعت گذشته تاریخ تهیه: چهارشنبه 15 آذر ماه ۱۴۰2

خلاصه وضعیت ایستگاه های هواشناسی استان کردستان در ۲۴ ساعت گذشته

1402/09/15 12:47

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان؛ تاریخ صدور : چهارشنبه 15 آذر ماه 1402

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1402/09/15 12:10

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان؛ تاریخ صدور : سه شنبه 14 آذر ماه 1402

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1402/09/14 12:33

بولتن آلودگی هوای استان کردستان تاریخ صدور: سه شنبه 14 آذر ماه ۱۴۰2

بولتن آلودگی هوای استان کردستان تاریخ صدور: سه شنبه 14 آذر ماه ۱۴۰2

1402/09/14 12:18

خلاصه وضعیت ایستگاه های هواشناسی استان کردستان در ۲۴ ساعت گذشته تاریخ تهیه: سه شنبه 14 آذر ماه ۱۴۰2

خلاصه وضعیت ایستگاه های هواشناسی استان کردستان در ۲۴ ساعت گذشته تاریخ تهیه: سه شنبه 14 آذر ماه ۱۴۰2

1402/09/14 11:55

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان؛ تاریخ صدور : دوشنبه 13 آذر ماه 1402

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان؛ تاریخ صدور : دوشنبه 13 آذر ماه 1402

1402/09/13 12:19

خلاصه وضعیت ایستگاه های هواشناسی استان کردستان در ۲۴ ساعت گذشته تاریخ تهیه: دوشنبه 13 آذر ماه ۱۴۰2

خلاصه وضعیت ایستگاه های هواشناسی استان کردستان در ۲۴ ساعت گذشته

1402/09/13 10:25

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان؛ تاریخ صدور : یکشنبه 12 آذر ماه 1402

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1402/09/12 11:52

خلاصه وضعیت ایستگاه های هواشناسی استان کردستان در ۲۴ ساعت گذشته تاریخ تهیه: یکشنبه 12 آذر ماه ۱۴۰2

خلاصه وضعیت ایستگاه های هواشناسی استان کردستان در ۲۴ ساعت گذشته

1402/09/12 09:54

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان؛ تاریخ صدور : شنبه 11 آذر ماه 1402

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1402/09/11 13:15

بولتن آلودگی هوای استان کردستان تاریخ صدور: شنبه 11 آذر ماه ۱۴۰2

بولتن آلودگی هوای استان کردستان

1402/09/11 12:05

خلاصه وضعیت ایستگاه های هواشناسی استان کردستان در ۲۴ ساعت گذشته تاریخ تهیه: شنبه 11 آذر ماه ۱۴۰2

خلاصه وضعیت ایستگاه های هواشناسی استان کردستان در ۲۴ ساعت گذشته

1402/09/11 11:47

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان؛ تاریخ صدور : جمعه 10 آذر ماه 1402

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1402/09/10 12:10

بولتن آلودگی هوای استان کردستان تاریخ صدور: جمعه 10 آذر ماه ۱۴۰2

بولتن آلودگی هوای استان کردستان

1402/09/10 10:30

خلاصه وضعیت ایستگاه های هواشناسی استان کردستان در ۲۴ ساعت گذشته تاریخ تهیه: جمعه 10 آذر ماه ۱۴۰2

خلاصه وضعیت ایستگاه های هواشناسی استان کردستان در ۲۴ ساعت گذشته

1402/09/10 10:26

خلاصه وضعیت ایستگاه های هواشناسی استان کردستان در ۲۴ ساعت گذشته تاریخ تهیه: پنجشنبه 9 آذر ماه ۱۴۰2

خلاصه وضعیت ایستگاه های هواشناسی استان کردستان در ۲۴ ساعت گذشته تاریخ تهیه: پنجشنبه 9 آذر ماه ۱۴۰2

1402/09/09 12:02

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان؛ تاریخ صدور : پنجشنبه 9 آذر ماه 1402

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان؛ تاریخ صدور : پنجشنبه 9 آذر ماه 1402

1402/09/09 11:59

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان؛ تاریخ صدور : چهارشنبه 8 آذر ماه 1402

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1402/09/08 11:53

خلاصه وضعیت ایستگاه های هواشناسی استان کردستان در ۲۴ ساعت گذشته تاریخ تهیه: چهارشنبه 8 آذر ماه ۱۴۰2

خلاصه وضعیت ایستگاه های هواشناسی استان کردستان در ۲۴ ساعت گذشته تاریخ تهیه: چهارشنبه 8 آذر ماه ۱۴۰2

1402/09/08 09:53

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان؛ تاریخ صدور : سه شنبه 7 آذر ماه 1402

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1402/09/07 12:45

خلاصه وضعیت ایستگاه های هواشناسی استان کردستان در ۲۴ ساعت گذشته تاریخ تهیه: سه شنبه 7 آذر ماه ۱۴۰2

خلاصه وضعیت ایستگاه های هواشناسی استان کردستان در ۲۴ ساعت گذشته

1402/09/07 11:44

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان؛ تاریخ صدور : دوشنبه 6 آذر ماه 1402

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1402/09/06 12:25

خلاصه وضعیت ایستگاه های هواشناسی استان کردستان در ۲۴ ساعت گذشته تاریخ تهیه: دوشنبه 6 آذر ماه ۱۴۰2

خلاصه وضعیت ایستگاه های هواشناسی استان کردستان در ۲۴ ساعت گذشته

1402/09/06 10:53

بولتن آلودگی هوای استان کردستان تاریخ صدور: یکشنبه 5 آذر ماه ۱۴۰2

بولتن آلودگی هوای استان کردستان تاریخ صدور: یکشنبه 5 آذر ماه ۱۴۰2

1402/09/05 12:31

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان؛ تاریخ صدور : یکشنبه 5 آذر ماه 1402

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان؛ تاریخ صدور : یکشنبه 5 آذر ماه 1402

1402/09/05 12:30

خلاصه وضعیت ایستگاه های هواشناسی استان کردستان در ۲۴ ساعت گذشته تاریخ تهیه: یکشنبه 5 آذر ماه ۱۴۰2

خلاصه وضعیت ایستگاه های هواشناسی استان کردستان در ۲۴ ساعت گذشته تاریخ تهیه: یکشنبه 5 آذر ماه ۱۴۰2

1402/09/05 10:48

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان؛ تاریخ صدور : شنبه 4 آذر ماه 1402

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان؛ تاریخ صدور : شنبه 4 آذر ماه 1402

1402/09/04 01:26

بولتن آلودگی هوای استان کردستان تاریخ صدور: شنبه 4 آذر ماه ۱۴۰2

بولتن آلودگی هوای استان کردستان تاریخ صدور: شنبه 4 آذر ماه ۱۴۰2

1402/09/04 00:46

هشدار هواشناسیسطح زرد شماره 41 وزش باد شدید و رگبار باران در روز دوشنبه 6 آذر ماه 1402

هشدار هواشناسیسطح زرد شماره 41 وزش باد شدید و رگبار باران در روز دوشنبه 6 آذر ماه 1402

1402/09/03 23:25

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان؛ تاریخ صدور : جمعه 3 آذر ماه 1402

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان؛ تاریخ صدور : جمعه 3 آذر ماه 1402

1402/09/03 12:07

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان؛ تاریخ صدور : پنجشنبه 2 آذر ماه 1402

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1402/09/02 12:06

بولتن آلودگی هوای استان کردستان تاریخ صدور: پنجشنبه 2 آذر ماه ۱۴۰2

بولتن آلودگی هوای استان کردستان تاریخ صدور: پنجشنبه 2 آذر ماه ۱۴۰2

1402/09/02 11:43

خلاصه وضعیت ایستگاه های هواشناسی استان کردستان در ۲۴ ساعت گذشته تاریخ تهیه: پنجشنبه 2 آذر ماه ۱۴۰2

خلاصه وضعیت ایستگاه های هواشناسی استان کردستان در ۲۴ ساعت گذشته تاریخ تهیه: پنجشنبه 2 آذر ماه ۱۴۰2

1402/09/02 10:00

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان؛ تاریخ صدور : چهارشنبه 1 آذر ماه 1402

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1402/09/01 13:20

خلاصه وضعیت ایستگاه های هواشناسی استان کردستان در ۲۴ ساعت گذشته تاریخ تهیه: چهارشنبه 1 آذر ماه ۱۴۰2

خلاصه وضعیت ایستگاه های هواشناسی استان کردستان در ۲۴ ساعت گذشته

1402/09/01 11:03

خلاصه وضعیت ایستگاه های هواشناسی استان کردستان در ۲۴ ساعت گذشته تاریخ تهیه: سه شنبه 30 آبان ماه ۱۴۰2

خلاصه وضعیت ایستگاه های هواشناسی استان کردستان در ۲۴ ساعت گذشته

1402/08/30 12:13

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان؛ تاریخ صدور : سه شنبه 30 آبان ماه 1402

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1402/08/30 11:56

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان؛ تاریخ صدور : دوشنبه 29 آبان ماه 1402

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1402/08/29 12:54

هشدار سطح زرد شماره 40: افت دمای شبانه و وقوع یخبندان صبحگاهی، تاریخ صدور: دوشنبه 29 آبان ماه ۱۴۰2

هشدار سطح زرد شماره 40: افت دمای شبانه و وقوع یخبندان صبحگاهی

1402/08/29 12:02

خلاصه وضعیت ایستگاه های هواشناسی استان کردستان در ۲۴ ساعت گذشته تاریخ تهیه:دوشنبه 29 آبان ماه ۱۴۰2

خلاصه وضعیت ایستگاه های هواشناسی استان کردستان در ۲۴ ساعت گذشته

1402/08/29 11:56

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان؛ تاریخ صدور : یکشنبه 28 آبان ماه 1402

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1402/08/28 12:54

خلاصه وضعیت ایستگاه های هواشناسی استان کردستان در ۲۴ ساعت گذشته تاریخ تهیه: یکشنبه 28 آبان ماه ۱۴۰2

خلاصه وضعیت ایستگاه های هواشناسی استان کردستان در ۲۴ ساعت گذشته

1402/08/28 11:04

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان؛ تاریخ صدور : شنبه 27 آبان ماه 1402

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان؛ تاریخ صدور : شنبه 27 آبان ماه 1402

1402/08/27 12:13

هشدار سطح نارنجی شماره 12: رگبار باران و رعد و برق و در ارتفاعات برف، تاریخ صدور: شنبه 27 آبان ماه ۱۴۰2

هشدار سطح نارنجی شماره 12: رگبار باران و رعد و برق و در ارتفاعات برف

1402/08/27 12:03

خلاصه وضعیت ایستگاه های هواشناسی استان کردستان در ۲۴ ساعت گذشته تاریخ تهیه: شنبه 27 آبان ماه ۱۴۰2

خلاصه وضعیت ایستگاه های هواشناسی استان کردستان در ۲۴ ساعت گذشته

1402/08/27 11:13

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان؛ تاریخ صدور : جمعه 26 آبان ماه 1402

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1402/08/26 13:24

بولتن آلودگی هوای استان کردستان تاریخ صدور: جمعه 26 آبان ماه ۱۴۰2

بولتن آلودگی هوای استان کردستان

1402/08/26 13:22

خلاصه وضعیت ایستگاه های هواشناسی استان کردستان در ۲۴ ساعت گذشته تاریخ تهیه: جمعه 26 آبان ماه ۱۴۰2

خلاصه وضعیت ایستگاه های هواشناسی استان کردستان در ۲۴ ساعت گذشته

1402/08/26 13:20

بولتن آلودگی هوای استان کردستان تاریخ صدور: چهارشنبه 24 آبان ماه ۱۴۰2

بولتن آلودگی هوای استان کردستان تاریخ صدور: چهارشنبه 24 آبان ماه ۱۴۰2

1402/08/25 12:31

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان؛ تاریخ صدور : پنجشنبه 25 آبان ماه 1402

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1402/08/25 12:23

خلاصه وضعیت ایستگاه های هواشناسی استان کردستان در ۲۴ ساعت گذشته تاریخ تهیه: پنجشنبه 25 آبان ماه ۱۴۰2

خلاصه وضعیت ایستگاه های هواشناسی استان کردستان در ۲۴ ساعت گذشته

1402/08/25 10:05

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان؛ تاریخ صدور : چهارشنبه 24 آبان ماه 1402

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1402/08/24 12:59

خلاصه وضعیت ایستگاه های هواشناسی استان کردستان در ۲۴ ساعت گذشته تاریخ تهیه: چهارشنبه 24 آبان ماه ۱۴۰2

خلاصه وضعیت ایستگاه های هواشناسی استان کردستان در ۲۴ ساعت گذشته

1402/08/24 12:43

هشدار هواشناسی سطح نارنجی شماره 11 مورخ 23 آبان 1402

هشدار هواشناسی سطح نارنجی شماره 11 مورخ 23 آبان 1402

1402/08/23 11:53

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان؛ تاریخ صدور : سه شنبه 23 آبان ماه 1402

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1402/08/23 11:48

خلاصه وضعیت ایستگاه های هواشناسی استان کردستان در ۲۴ ساعت گذشته تاریخ تهیه: سه شنبه 23 آبان ماه ۱۴۰2

خلاصه وضعیت ایستگاه های هواشناسی استان کردستان در ۲۴ ساعت گذشته

1402/08/23 10:01

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان؛ تاریخ صدور : دوشنبه 22 آبان ماه 1402

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان؛ تاریخ صدور : دوشنبه 22 آبان ماه 1402

1402/08/22 12:42

خلاصه وضعیت ایستگاه های هواشناسی استان کردستان در ۲۴ ساعت گذشته تاریخ تهیه: دوشنبه 22 آبان ماه ۱۴۰2

خلاصه وضعیت ایستگاه های هواشناسی استان کردستان در ۲۴ ساعت گذشته تاریخ تهیه: دوشنبه 22 آبان ماه ۱۴۰2

1402/08/22 11:53

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره 39 مورخ 22 آبان 1402

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره 39 مورخ 22 آبان 1402

1402/08/22 11:52

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان؛ تاریخ صدور : یکشنبه 21 آبان ماه 1402

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1402/08/21 12:36

خلاصه وضعیت ایستگاه های هواشناسی استان کردستان در ۲۴ ساعت گذشته تاریخ تهیه: یکشنبه 21 آبان ماه ۱۴۰2

خلاصه وضعیت ایستگاه های هواشناسی استان کردستان در ۲۴ ساعت گذشته

1402/08/21 11:36

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان؛ تاریخ صدور : شنبه 20 آبان ماه 1402

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1402/08/20 12:10

خلاصه وضعیت ایستگاه های هواشناسی استان کردستان در ۲۴ ساعت گذشته تاریخ تهیه: شنبه 20 آبان ماه ۱۴۰2

خلاصه وضعیت ایستگاه های هواشناسی استان کردستان در ۲۴ ساعت گذشته

1402/08/20 10:28

بولتن آلودگی هوای استان کردستان تاریخ صدور: جمعه 19 آبان ماه ۱۴۰2

بولتن آلودگی هوای استان کردستان تاریخ صدور: جمعه 19 آبان ماه ۱۴۰2

1402/08/19 12:30

خلاصه وضعیت ایستگاه های هواشناسی استان کردستان در ۲۴ ساعت گذشته تاریخ تهیه: جمعه 19 آبان ماه ۱۴۰2

خلاصه وضعیت ایستگاه های هواشناسی استان کردستان در ۲۴ ساعت گذشته تاریخ تهیه: جمعه 19 آبان ماه ۱۴۰2

1402/08/19 12:24

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان؛ تاریخ صدور : جمعه 19 آبان ماه 1402

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان؛ تاریخ صدور : جمعه 19 آبان ماه 1402

1402/08/19 12:21

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان؛ تاریخ صدور : پنجشنبه 18 آبان ماه 1402

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1402/08/18 12:08

بولتن آلودگی هوای استان کردستان تاریخ صدور: پنجشنبه 18 آبان ماه ۱۴۰2

بولتن آلودگی هوای استان کردستان تاریخ صدور: پنجشنبه 18 آبان ماه ۱۴۰2

1402/08/18 11:33