امروز: سه شنبه 5 تیر 1403

آخرین بروزرسانی: 1403/04/05 02:52:14

شعار سال 1400
تصویر رهبر و پرچم
بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان؛ تاریخ صدور: دوشنبه 4 تیر ماه ۱۴۰3

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان؛ تاریخ صدور: دوشنبه 4 تیر ماه ۱۴۰3

1403/04/04 12:17

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان؛ تاریخ صدور: یکشنبه 3 تیر ماه ۱۴۰3

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1403/04/03 12:49

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان؛ تاریخ صدور: شنبه 2 تیر ماه ۱۴۰3

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1403/04/02 11:43

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان؛ تاریخ صدور: جمعه 1 تیر ماه ۱۴۰3

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1403/04/01 13:09

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان؛ تاریخ صدور: پنجشنبه 31 خرداد ماه ۱۴۰3

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان؛ تاریخ صدور: پنجشنبه 31 خرداد ماه ۱۴۰3

1403/03/31 12:19

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان؛ تاریخ صدور: چهارشنبه 30 خرداد ماه ۱۴۰3

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1403/03/30 12:32

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان؛ تاریخ صدور: سه شنبه 29 خرداد ماه ۱۴۰3

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1403/03/29 12:06

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان؛ تاریخ صدور: دوشنبه 28 خرداد ماه ۱۴۰3

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1403/03/28 12:53

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان؛ تاریخ صدور: یکشنبه 27 خرداد ماه ۱۴۰3

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1403/03/27 11:19

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان؛ تاریخ صدور: شنبه 26 خرداد ماه ۱۴۰3

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1403/03/26 12:13

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان؛ تاریخ صدور: جمعه 25 خرداد ماه ۱۴۰3

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1403/03/25 12:20

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان؛ تاریخ صدور: پنجشنبه 24 خرداد ماه ۱۴۰3

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان؛ تاریخ صدور: پنجشنبه 24 خرداد ماه ۱۴۰3

1403/03/24 11:35

هشدار سطح زرد شماره 11-رگبار باران و رعدوبرق، تاریخ صدور: 24 خرداد 1402

هشدار سطح زرد شماره 11-رگبار باران و رعدوبرق

1403/03/24 11:14

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان؛ تاریخ صدور: چهارشنبه 23 خرداد ماه ۱۴۰3

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1403/03/23 11:24

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان؛ تاریخ صدور: سه شنبه 22 خرداد ماه ۱۴۰3

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1403/03/22 12:52

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان؛ تاریخ صدور: دوشنبه 21 خرداد ماه ۱۴۰3

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1403/03/21 11:42

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان؛ تاریخ صدور: یکشنبه 20 خرداد ماه ۱۴۰3

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان؛ تاریخ صدور: یکشنبه 20 خرداد ماه ۱۴۰3

1403/03/20 12:35

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره 10- رگبار و رعد وبرق، تاریخ صدور: 20 خرداد 1403

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره 10- رگبار و رعد وبرق

1403/03/20 11:28

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان؛ تاریخ صدور: شنبه 19 خرداد ماه ۱۴۰3

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1403/03/19 12:37

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان؛ تاریخ صدور: جمعه 18 خرداد ماه ۱۴۰3

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1403/03/18 12:40

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان؛ تاریخ صدور: پنجشنبه 17 خرداد ماه ۱۴۰3

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان؛ تاریخ صدور: پنجشنبه 17 خرداد ماه ۱۴۰3

1403/03/17 11:47

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان؛ تاریخ صدور: چهارشنبه 16 خرداد ماه ۱۴۰3

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1403/03/16 12:20

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان؛ تاریخ صدور: سه شنبه 15 خرداد ماه ۱۴۰3

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان؛ تاریخ صدور: سه شنبه 15 خرداد ماه ۱۴۰3

1403/03/15 12:28

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان؛ تاریخ صدور: دوشنبه 14 خرداد ماه ۱۴۰3

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1403/03/14 12:42

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان؛ تاریخ صدور: یکشنبه 13 خرداد ماه ۱۴۰3

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1403/03/13 12:49

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان؛ تاریخ صدور: شنبه 12 خرداد ماه ۱۴۰3

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1403/03/12 12:56

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان؛ تاریخ صدور: جمعه 11 خرداد ماه ۱۴۰3

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1403/03/11 12:23

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان؛ تاریخ صدور: پنجشنبه 10 خرداد ماه ۱۴۰3

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان؛ تاریخ صدور: پنجشنبه 10 خرداد ماه ۱۴۰3

1403/03/10 12:16

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان؛ تاریخ صدور: چهارشنبه 9 خرداد ماه ۱۴۰3

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1403/03/09 12:52

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان؛ تاریخ صدور: سه شنبه 8 خرداد ماه ۱۴۰3

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1403/03/08 12:52

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان؛ تاریخ صدور: دوشنبه 7 خرداد ماه ۱۴۰3

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1403/03/07 12:35

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان؛ تاریخ صدور: یکشنبه 6 خرداد ماه ۱۴۰3

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1403/03/06 11:58

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان؛ تاریخ صدور: شنبه 5 خرداد ماه ۱۴۰3

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1403/03/05 12:31

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره 8، رگبار و رعدو برق پراکنده تاریخ صدور: 4 خرداد 1403

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره 8، رگبار و رعدو برق پراکنده

1403/03/05 08:10

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان؛ تاریخ صدور: جمعه 4 خرداد ماه ۱۴۰3

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1403/03/04 13:44

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان؛ تاریخ صدور: پنج شنبه 3 خرداد ماه ۱۴۰3

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان؛ تاریخ صدور: پنج شنبه 3 خرداد ماه ۱۴۰3

1403/03/03 12:03

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان؛ تاریخ صدور: چهارشنبه 2 خرداد ماه ۱۴۰3

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان؛ تاریخ صدور: چهارشنبه 2 خرداد ماه ۱۴۰3

1403/03/02 12:34

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان؛ تاریخ صدور: سه شنبه 1 خرداد ماه ۱۴۰3

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1403/03/01 12:26

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان؛ تاریخ صدور: دوشنبه 31 اردیبهشت ماه ۱۴۰3

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1403/02/31 13:06

هشدار هواشناسی سطح نارنجی شماره 7، رگبار و رعدو برق، تگرگ تاریخ صدور: 31 اردیبهشت 1403

هشدار هواشناسی سطح نارنجی شماره 7، رگبار و رعدو برق

1403/02/31 11:56

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان؛ تاریخ صدور: یکشنبه 30 اردیبهشت ماه ۱۴۰3

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1403/02/30 12:37

هشدار زرد هواشناسی شماره 7، رگبار و رعدو برق پراکنده تاریخ صدور: 30 اردیبهشت 1403

هشدار زرد هواشناسی شماره 7، رگبار و رعدو برق پراکنده تاریخ صدور: 30 اردیبهشت 1403

1403/02/30 11:53

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان؛ تاریخ صدور: شنبه 29 اردیبهشت ماه ۱۴۰3

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1403/02/29 13:02

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان؛ تاریخ صدور: جمعه 28 اردیبهشت ماه ۱۴۰3

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان؛ تاریخ صدور: جمعه 28 اردیبهشت ماه ۱۴۰3

1403/02/28 12:36

هشدار زرد هواشناسی شماره 6، رگبار و رعدو برق پراکنده تاریخ صدور: 27 اردیبهشت 1403

هشدار زرد هواشناسی شماره 6، رگبار و رعدو برق پراکنده تاریخ صدور: 27 اردیبهشت 1403

1403/02/27 13:06

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان؛ تاریخ صدور: پنجشنبه 27 اردیبهشت ماه ۱۴۰3

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان؛ تاریخ صدور: پنجشنبه 27 اردیبهشت ماه ۱۴۰3

1403/02/27 12:11

هشدار کشاورزی سطح زرد شماره 6 : کاهش دمای شبانه و صبحگاهی، تاریخ صدور 24 اردیبهشت 1403

هشدار کشاورزی سطح زرد شماره 5: کاهش دمای شبانه و صبحگاهی

1403/02/24 11:26

هشدار سطح نارنجی شماره 6 - رگبار و رعد وبرق و وزش شدید باد، تاریخ صدور: 23 اردیبهشت 1403

هشدار سطح نارنجی شماره 6 - رگبار و رعد وبرق و وزش شدید باد، تاریخ صدور: 23 اردیبهشت 1403

1403/02/23 13:52

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان؛ تاریخ صدور: یکشنبه 23 اردیبهشت ماه ۱۴۰3

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان؛ تاریخ صدور: یکشنبه 23 اردیبهشت ماه ۱۴۰3

1403/02/23 12:13

خلاصه وضعیت ایستگاه های هواشناسی استان کردستان در ۲۴ ساعت گذشته، تاریخ تهیه: یکشنبه 23 اردیبهشت ماه ۱۴۰3

خلاصه وضعیت ایستگاه های هواشناسی استان کردستان در ۲۴ ساعت گذشته

1403/02/23 10:03

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان؛ تاریخ صدور: شنبه 22 اردیبهشت ماه ۱۴۰3

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1403/02/22 12:55

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان؛ تاریخ صدور: جمعه 21 اردیبهشت ماه ۱۴۰3

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1403/02/21 12:48

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان؛ تاریخ صدور: پنجشنبه 20 اردیبهشت ماه ۱۴۰3

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان؛ تاریخ صدور: پنجشنبه 20 اردیبهشت ماه ۱۴۰3

1403/02/20 12:08

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان؛ تاریخ صدور: سه شنبه 18 اردیبهشت ماه ۱۴۰3

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1403/02/18 13:01

هشدار کشاورزی سطح زرد شماره 5: کاهش دمای شبانه و صبخگاهی. تاریخ صدور 18 اردیبهشت 1403

هشدار کشاورزی سطح زرد شماره 5: کاهش دمای شبانه و صبخگاهی. تاریخ صدور 18 اردیبهشت 1403

1403/02/18 12:19

هشدار سطح نارنجی شماره 5- رگبار باران و رعد وبرق، تاریخ صدور: 16 اردیبهشت 1403

هشدار سطح نارنجی شماره 5- رگبار باران و رعد وبرق

1403/02/16 11:15

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان؛ تاریخ صدور: شنبه 15 اردیبهشت ماه ۱۴۰3

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان؛ تاریخ صدور: شنبه 15 اردیبهشت ماه ۱۴۰3

1403/02/15 12:47

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان؛ تاریخ صدور: جمعه 14 اردیبهشت ماه ۱۴۰3

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1403/02/14 12:44

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان؛ تاریخ صدور: پنجشنبه 13 اردیبهشت ماه 1403

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان؛ تاریخ صدور: پنجشنبه 13 اردیبهشت ماه 1403

1403/02/13 12:12

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان؛ تاریخ صدور: چهارشنبه 12 اردیبهشت ماه 1403

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1403/02/12 13:29

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان؛ تاریخ صدور: سه شنبه 11 اردیبهشت ماه 1403

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1403/02/11 12:48

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان؛ تاریخ صدور: دوشنبه 10 اردیبهشت ماه 1403

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1403/02/10 12:31

هشدار سطح نارنجی شماره 4- رگبار باران و رعد وبرق، تاریخ صدور: 10 اردیبهشت 1403

هشدار سطح نارنجی شماره 4- رگبار باران و رعد وبرق

1403/02/10 10:01

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان؛ تاریخ صدور: یکشنبه 9 اردیبهشت ماه 1403

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان؛ تاریخ صدور: یکشنبه 9 اردیبهشت ماه 1403

1403/02/09 12:30

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان؛ تاریخ صدور: شنبه 8 اردیبهشت ماه 1403

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1403/02/08 12:34

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان؛ تاریخ صدور: جمعه 7 اردیبهشت ماه 1403

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1403/02/07 12:38

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان؛ تاریخ صدور: پنجشنبه 6 اردیبهشت ماه 1403

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان؛ تاریخ صدور: پنجشنبه 6 اردیبهشت ماه 1403 چکیده (Meta Description):

1403/02/06 12:15

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان؛ تاریخ صدور: چهارشنبه 5 اردیبهشت ماه 1403

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان؛

1403/02/05 12:27

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان؛ تاریخ صدور: سه شنبه 4 اردیبهشت ماه 1403

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1403/02/04 12:33

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان؛ تاریخ صدور: دوشنبه 3 اردیبهشت ماه 1403

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1403/02/03 12:46

هشدار سطح نارنجی شماره 3-رگبار باران و رعد و برق و بارش تگرگ، تاریخ صدور: 3 اردیبهشت 1403

هشدار سطح نارنجی شماره 3-رگبار باران و رعد و برق و بارش تگرگ

1403/02/03 10:36

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان؛ تاریخ صدور: یکشنبه 2 اردیبهشت ماه 1403

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1403/02/02 12:38

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان؛ تاریخ صدور: شنبه 1 اردیبهشت ماه 1403

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1403/02/01 11:46

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان؛ تاریخ صدور: جمعه 31 فروردین ماه 1403

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1403/01/31 12:42

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان؛ تاریخ صدور: پنجشنبه 30 فروردین ماه 1403

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان؛ تاریخ صدور: پنجشنبه 30 فروردین ماه 1403

1403/01/30 12:25

هشدار سطح زرد شماره 4- رگبار باران و رعدوبرق، تاریخ صدور: 30 فروردین ماه 1403

هشدار سطح زرد شماره 4- رگبار باران و رعدوبرق

1403/01/30 11:18

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان؛ تاریخ صدور: چهارشنبه 29 فروردین ماه 1403

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1403/01/29 12:44

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان؛ تاریخ صدور: سه شنبه 28 فروردین ماه 1403

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1403/01/28 12:14

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان؛ تاریخ صدور: دوشنبه 27 فروردین ماه 1403

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1403/01/27 12:33

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان؛ تاریخ صدور: یکشنبه 26 فروردین ماه 1403

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1403/01/26 12:54

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان؛ تاریخ صدور: شنبه 25 فروردین ماه 1403

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1403/01/25 12:25

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان؛ تاریخ صدور: جمعه 24 فروردین ماه 1403

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1403/01/24 12:40

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان؛ تاریخ صدور: پنجشنبه 23 فروردین ماه 1403

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1403/01/23 12:39

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان؛ تاریخ صدور: چهارشنبه 22 فروردین ماه 1403

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان؛ تاریخ صدور: چهارشنبه 22 فروردین ماه 1403

1403/01/22 12:02

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان؛ تاریخ صدور: سه شنبه 21 فروردین ماه 1403

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1403/01/21 11:25

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان؛ تاریخ صدور: دوشنبه 20 فروردین ماه 1403

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1403/01/20 12:11

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان؛ تاریخ صدور: یکشنبه 19 فروردین ماه 1403

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1403/01/19 12:51

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان؛ تاریخ صدور: شنبه 18 فروردین ماه 1403

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1403/01/18 12:56

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان؛ تاریخ صدور: جمعه 17 فروردین ماه 1403

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1403/01/17 12:19