امروز: سه شنبه 27 مهر 1400

آخرین بروزرسانی: 1400/07/27 12:30:04

شعار سال 1400
تصویر رهبر و پرچم
پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: دوشنبه 26 مهر ماه 1400

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/07/26 12:57

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: یکشنبه 25 مهر ماه 1400

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/07/25 13:16

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: شنبه 24 مهر ماه 1400

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/07/24 13:07

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: جمعه ۲۳ مهر ماه ۱۴۰۰

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/07/23 12:43

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: پنجشنبه 22 مهر ماه 1400

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/07/22 12:48

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: چهارشنبه 21 مهر ماه 1400

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/07/21 12:56

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: سه شنبه ۲۰ مهر ماه ۱۴۰۰

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/07/20 12:20

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: دوشنبه 19 مهر ماه 1400

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/07/19 12:49

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: یکشنبه 18 مهر ماه 1400

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/07/18 13:07

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: شنبه 17 مهر ماه 1400

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/07/17 12:46

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: جمعه 16 مهر ماه 1400

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/07/16 13:09

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: پنجشنبه 15 مهر ماه 1400

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/07/15 12:57

هشدار هواشناسی کشاورزی سطح زرد شماره ۶ کاهش دما و تداوم شرایط یخبندان تا صبح دوشنبه تاریخ صدور: چهارشنبه ۱۴ مهر ماه ۱۴۰۰

هشدار هواشناسی کشاورزی سطح زرد شماره ۶ کاهش دما و تداوم شرایط یخبندان تا صبح دوشنبه

1400/07/14 13:48

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: چهارشنبه ۱۴ مهر ماه ۱۴۰۰

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/07/14 12:47

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: سه شنبه ۱۳ مهر ماه ۱۴۰۰

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/07/13 12:51

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: دوشنبه 12 مهر ماه 1400

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/07/12 13:19

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: یکشنبه 11 مهر ماه 1400

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/07/12 08:14

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: شنبه 10 مهر ماه 1400

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/07/10 13:08

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: جمعه ۹ مهر ماه ۱۴۰۰

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/07/09 12:43

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: پنجشنبه ۸ مهر ماه ۱۴۰۰

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/07/08 12:37

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: چهارشنبه 7 مهر ماه 1400

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/07/07 12:56

خلاصه وضعیت ایستگاه های هواشناسی استان کردستان در 24 ساعت گذشته تاریخ تهیه: چهارشنبه 7 مهر ماه 1400

خلاصه وضعیت ایستگاه های هواشناسی استان کردستان در 24 ساعت گذشته

1400/07/07 12:51

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: سه شنبه 6 مهر ماه ۱۴۰۰

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/07/06 13:02

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: دوشنبه ۵ مهر ماه ۱۴۰۰

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/07/05 12:39

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: یکشنبه 4 مهر ماه 1400

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/07/04 12:48

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: شنبه 3 مهر ماه 1400

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/07/03 12:47

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: جمعه 2 مهر ماه 1400

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/07/02 12:49

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: پنجشنبه ۱ مهر ماه ۱۴۰۰

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/07/01 12:29

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: چهارشنبه 31 شهریور ماه 1400

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/06/31 13:01

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: دوشنبه 29 شهریور ماه 1400

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/06/29 12:52

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: یکشنبه 28 شهریور ماه 1400

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/06/28 12:56

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: شنبه ۲۷ شهریور ماه ۱۴۰۰

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/06/27 12:37

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: جمعه 26 شهریور ماه 1400

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/06/26 12:45

خلاصه وضعیت ایستگاه های هواشناسی استان کردستان در 24 ساعت گذشته تاریخ تهیه: جمعه 26 شهریور ماه 1400

خلاصه وضعیت ایستگاه های هواشناسی استان کردستان در 24 ساعت گذشته

1400/06/26 12:26

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: سه شنبه 23 شهریور ماه 1400

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/06/23 12:53

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: شنبه 20 شهریور ماه 1400

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/06/20 12:45

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: جمعه ۱۹ شهریور ماه ۱۴۰۰

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/06/20 07:40

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: چهارشنبه 17 شهریور ماه 1400

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/06/17 12:49

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: یکشنبه 14 شهریور ماه 1400

#پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/06/14 12:45

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: شنبه 13 شهریور ماه

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/06/13 23:52

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: جمعه 12 شهریور ماه 1400

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/06/12 12:40

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: سه شنبه ۹ شهریور ماه ۱۴۰۰

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: سه شنبه ۹ شهریور ماه ۱۴۰۰

1400/06/09 12:48

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: دوشنبه 8 شهریور ماه 1400

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/06/08 16:41

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: یکشنبه ۷ شهریور ماه ۱۴۰۰

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/06/07 14:55

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: شنبه 6 شهریور ماه 1400

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/06/06 13:25

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: سه شنبه 2 شهریور ماه 1400

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/06/02 16:11

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: یکشنبه ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۰

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/05/31 12:36

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: شنبه 30 مرداد ماه 1400

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/05/30 08:27

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: جمعه ۲۹ مرداد ماه ۱۴۰۰

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/05/29 08:19

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: چهارشنبه 27 مرداد ماه 1400

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/05/27 10:48

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: دوشنبه ۲۵ مرداد ماه ۱۴۰۰

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/05/25 13:01

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: یکشنبه 24 مرداد ماه 1400

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/05/24 13:05

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: شنبه 23 مرداد ماه ۱۴۰۰

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/05/23 12:41

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: جمعه ۲۲ مرداد ماه ۱۴۰۰

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/05/22 13:01

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: پنجشنبه 21 مرداد ماه 1400

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/05/21 11:12

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: دوشنبه 18 مرداد ماه 140۰

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/05/18 17:42

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: یکشنبه ۱۷ مرداد ماه ۱۴۰۰

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: یکشنبه ۱۷ مرداد ماه ۱۴۰۰

1400/05/17 13:54

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: شنبه 16 مرداد ماه 1400

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/05/16 14:17

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: جمعه ۱۵ مرداد ماه ۱۴۰۰

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/05/15 13:02

توصیه های هواشناسی کشاورزی استان کردستان چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۴۰۰

توصیه های هواشناسی کشاورزی استان کردستان

1400/05/13 13:49

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: چهارشنبه ۱۳ مرداد ماه ۱۴۰۰

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: چهارشنبه ۱۳ مرداد ماه ۱۴۰۰

1400/05/13 13:42

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: سه شنبه 12 مرداد ماه 1400

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: سه شنبه 12 مرداد ماه 1400

1400/05/12 13:37

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: دوشنبه ۱۱ مرداد ماه 1400

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: دوشنبه ۱۱ مرداد ماه

1400/05/11 14:47

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: یکشنبه ۱۰ مرداد ماه ۱۴۰۰

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: یکشنبه ۱۰ مرداد ماه ۱۴۰۰

1400/05/10 13:22

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: شنبه 9 مرداد ماه 1400

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: شنبه 9 مرداد ماه 1400

1400/05/09 12:50

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: جمعه ۸ مرداد ماه ۱۴۰۰

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: جمعه ۸ مرداد ماه ۱۴۰۰

1400/05/08 16:08

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: جمعه ۸ مرداد ماه ۱۴۰۰

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: جمعه ۸ مرداد ماه ۱۴۰۰

1400/05/08 16:02

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: پنجشنبه ۷ مرداد ماه ۱۴۰۰

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: پنجشنبه ۷ مرداد ماه ۱۴۰۰

1400/05/07 13:40

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: پنجشنبه ۷ مرداد ماه ۱۴۰۰

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: پنجشنبه ۷ مرداد ماه ۱۴۰۰

1400/05/07 13:37

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: چهارشنبه 6 مرداد ماه 1400

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: چهارشنبه 6 مرداد ماه 1400

1400/05/06 14:32

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: سه شنبه ۵ مرداد ماه ۱۴۰۰

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: سه شنبه ۵ مرداد ماه ۱۴۰۰

1400/05/05 12:54

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور دوشنبه 4 مرداد ماه ۱۴۰۰

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور دوشنبه 4 مرداد ماه ۱۴۰۰

1400/05/04 13:28

وضعیت ایستگاههای هواشناسی استان امروز 4 مرداد 1400

وضعیت ایستگاههای هواشناسی استان امروز 4 مرداد 1400

1400/05/04 13:27

وضعیت ایستگاههای هواشناسی استان امروز 3 مرداد 1400

وضعیت ایستگاههای هواشناسی استان امروز 3 مرداد 1400

1400/05/03 17:46

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور یکشنبه 3 مرداد ماه ۱۴۰۰

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/05/03 17:45

وضعیت ایستگاههای هواشناسی استان امروز 2 مرداد 1400

وضعیت ایستگاههای هواشناسی استان امروز 2 مرداد 1400

1400/05/02 14:24

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور شنبه 2 مرداد ماه ۱۴۰۰

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/05/02 14:23

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور جمعه ۱ مرداد ماه ۱۴۰۰

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: جمعه ۱ مرداد ماه ۱۴۰۰ کانال هواشناسی استان کردستان

1400/05/01 17:27

وضعیت ایستگاههای هواشناسی استان کردستان امروز جمعه اول مرداد ۱۴۰۰

وضعیت ایستگاههای هواشناسی استان کردستان امروز جمعه اول مرداد ۱۴۰۰

1400/05/01 17:18

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور پنج شنبه 31 تیر ماه ۱۴۰۰

از اﻣﺮوز ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﺗﺎ دوﺷﻨﺒﻪ ﻫﻔﺘﻪ آﯾﻨﺪه ﺟﻮ اﺳﺘﺎن ﻧﺴﺒﺘﺎً ﭘﺎﯾﺪار ﺑﻮده و در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﺎﻋﺎت روز آﺳﻤﺎن ﺻﺎف و آﻓﺘﺎﺑﯽ )از روز ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ﺷﺎﻫﺪ اﻓﺰاﯾﺶ اﺑﺮ در ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﯿﻢ.

1400/04/31 13:13

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور چهارشنبه ۳۰ تیر ماه ۱۴۰۰

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور چهارشنبه ۳۰ تیر ماه ۱۴۰۰

1400/04/30 21:17