امروز: دوشنبه 10 مهر 1402

آخرین بروزرسانی: 1402/07/09 13:31:04

شعار سال 1400
تصویر رهبر و پرچم
بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان؛ تاریخ صدور : یکشنبه 9 مهر 1402

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1402/07/09 13:16

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان؛ تاریخ صدور : شنبه 8 مهر 1402

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان؛ تاریخ صدور : شنبه 8 مهر 1402

1402/07/08 12:33

هشدار کشا.رزی سطح زرد شماره 5-کاهش دما و امکان خسارت به محصولات کشاورزی- تاریخ صدور: 8 مهر ماه 1402

هشدار کشا.رزی سطح زرد شماره 5-کاهش دما و امکان خسارت به محصولات کشاورزی- تاریخ صدور: 8 مهر ماه 1402

1402/07/08 12:12

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره 32- نفوذ گردوخاک و کاهش دید و کیفیت هوا- تاریخ صدور: 8 مهر ماه 1402

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره 32- نفوذ گردوخاک و کاهش دید و کیفیت هوا- تاریخ صدور: 8 مهر ماه 1402

1402/07/08 12:10

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان؛ تاریخ صدور : جمعه 7 مهر 1402

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1402/07/07 12:07

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان؛ تاریخ صدور : پنجشنبه 6 مهر 1402

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1402/07/06 11:50

خلاصه وضعیت ایستگاه های هواشناسی استان کردستان در ۲۴ ساعت گذشته تاریخ تهیه: پنجشنبه 6 مهر ماه ۱۴۰2

خلاصه وضعیت ایستگاه های هواشناسی استان کردستان در ۲۴ ساعت گذشته

1402/07/06 07:21

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان؛ تاریخ صدور : چهارشنبه 5 مهر 1402

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1402/07/05 11:58

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان؛ تاریخ صدور : سه شنبه 4 مهر 1402

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان؛ تاریخ صدور : سه شنبه 4 مهر 1402

1402/07/04 12:01

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان؛ تاریخ صدور : دوشنبه 3 مهر 1402

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1402/07/03 12:09

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره 31 - رگبار پراکنده و نقطه ای در نواحی شمالی و شرقی استان؛ تاریخ صدور 3 مهرماه 1402

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره 31 - رگبار پراکنده و نقطه ای در نواحی شمالی و شرقی استان

1402/07/03 11:12

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان؛ تاریخ صدور : یکشنبه 2 مهر 1402

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1402/07/02 12:47

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان؛ تاریخ صدور : شنبه 1 مهر 1402

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1402/07/01 12:26

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان؛ تاریخ صدور : جمعه 31 شهریور 1402

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1402/06/31 12:11

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان؛ تاریخ صدور : پنجشنبه 30 شهریور 1402

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان؛ تاریخ صدور : پنجشنبه 30 شهریور 1402

1402/06/30 11:56

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان؛ تاریخ صدور : چهارشنبه 29 شهریور 1402

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1402/06/29 12:36

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان؛ تاریخ صدور : دوشنبه 27 شهریور 1402

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1402/06/27 12:39

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان؛ تاریخ صدور : یکشنبه 26 شهریور 1402

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1402/06/26 11:59

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان؛ تاریخ صدور : شنبه 25 شهریور 1402

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان؛ تاریخ صدور : شنبه 25 شهریور 1402

1402/06/25 12:07

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان؛ تاریخ صدور : جمعه 24 شهریور 1402

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1402/06/24 12:39

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان؛ تاریخ صدور :پنجشنبه 23 شهریور 1402

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1402/06/23 14:03

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان؛ تاریخ صدور : چهارشنبه 22 شهریور 1402

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان؛ تاریخ صدور : چهارشنبه 22 شهریور 1402

1402/06/22 12:35

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان؛ تاریخ صدور : سه شنبه 21 شهریور 1402

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1402/06/21 11:48

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان؛ تاریخ صدور : دوشنبه 20 شهریور 1402

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1402/06/20 12:02

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان؛ تاریخ صدور : یکشنبه 19 شهریور 1402

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1402/06/19 12:23

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان؛ تاریخ صدور : شنبه 18 شهریور 1402

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1402/06/18 11:58

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان؛ تاریخ صدور : جمعه 17 شهریور 1402

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان؛ تاریخ صدور : جمعه 17 شهریور 1402

1402/06/17 12:20

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان؛ تاریخ صدور : پنجشنبه 16 شهریور 1402

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1402/06/16 12:03

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان؛ تاریخ صدور : چهارشنبه 15 شهریور 1402

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1402/06/15 12:12

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان؛ تاریخ صدور : سه شنبه 14 شهریور 1402

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان؛ تاریخ صدور : سه شنبه 14 شهریور 1402

1402/06/14 12:17

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان؛ تاریخ صدور : دوشنبه 13 شهریور 1402

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1402/06/13 12:11

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان؛ تاریخ صدور : یکشنبه 12 شهریور 1402

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1402/06/12 11:55

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان؛ تاریخ صدور : شنبه 11 شهریور 1402

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1402/06/11 11:20

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان؛ تاریخ صدور : جمعه 10 شهریور 1402

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1402/06/10 12:02

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان؛ تاریخ صدور : پنجشنبه 9 شهریور 1402

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1402/06/09 12:00

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان؛ تاریخ صدور : چهار شنبه 8 شهریور 1402

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان؛ تاریخ صدور : چهار شنبه 8 شهریور 1402

1402/06/08 12:39

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان؛ تاریخ صدور : سه شنبه 7 شهریور 1402

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1402/06/07 12:13

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان؛ تاریخ صدور : دوشنبه 6 شهریور 1402

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1402/06/06 12:34

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان؛ تاریخ صدور : یکشنبه 5 شهریور 1402

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1402/06/05 11:18

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان؛ تاریخ صدور : شنبه 4 شهریور 1402

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان؛ تاریخ صدور : شنبه 4 شهریور 1402

1402/06/04 12:39

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان؛ تاریخ صدور : جمعه 3 شهریور 1402

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1402/06/03 11:43

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان؛ تاریخ صدور : پنجشنبه 2 شهریور 1402

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان؛ تاریخ صدور : پنجشنبه 2 شهریور 1402

1402/06/02 12:27

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان؛ تاریخ صدور : چهارشنبه 1 شهریور 1402

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1402/06/01 12:30

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان؛ تاریخ صدور : سه شنبه 31 مرداد 1402

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1402/05/31 12:03

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان؛ تاریخ صدور : دوشنبه 30 مرداد 1402

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1402/05/30 11:48

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان؛ تاریخ صدور : یکشنبه 29 مرداد 1402

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان؛ تاریخ صدور : یکشنبه 29 مرداد 1402

1402/05/29 12:02

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان؛ تاریخ صدور : شنبه 28 مرداد 1402

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1402/05/28 12:19

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان؛ تاریخ صدور : جمعه 27 مرداد 1402

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1402/05/27 11:42

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان؛ تاریخ صدور : پنجشنبه 26 مرداد 1402

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1402/05/26 11:40

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان؛ تاریخ صدور : چهارشنبه 25 مرداد 1402

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1402/05/25 12:21

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان؛ تاریخ صدور : سه شنبه 24 مرداد 1402

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان؛ تاریخ صدور : سه شنبه 24 مرداد 1402

1402/05/24 11:57

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان؛ تاریخ صدور : دوشنبه 23 مرداد 1402

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1402/05/23 11:55

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان؛ تاریخ صدور : یکشنبه 22 مرداد 1402

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1402/05/22 12:16

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان؛ تاریخ صدور :شنبه 21 مرداد 1402

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1402/05/21 12:20

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان؛ تاریخ صدور :جمعه 20 مرداد 1402

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1402/05/21 08:05

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان؛ تاریخ صدور : پنجشنبه 19 مرداد 1402

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1402/05/19 11:58

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان؛ تاریخ صدور :چهارشنبه 18 مرداد 1402

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان؛ تاریخ صدور :چهارشنبه 18 مرداد 1402

1402/05/18 11:30

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان؛ تاریخ صدور : سه شنبه 17 مرداد 1402

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان؛ تاریخ صدور : سه شنبه 17 مرداد 1402

1402/05/17 12:07

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان؛ تاریخ صدور : دوشنبه 16 مرداد 1402

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1402/05/16 11:47

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان؛ تاریخ صدور : یکشنبه 15 مرداد 1402

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1402/05/15 11:30

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان؛ تاریخ صدور : شنبه 14 مرداد 1402

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1402/05/14 12:11

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان؛ تاریخ صدور : جمعه 13 مرداد 1402

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1402/05/13 12:16

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان؛ تاریخ صدور : پنجشنبه 12 مرداد 1402

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1402/05/12 12:27

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان؛ تاریخ صدور : چهارشنبه 11 مرداد 1402

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1402/05/11 11:28

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره 24: افزایش دما و تداوم گرما، تاریخ صدور 10 مرداد 1402

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره 24: افزایش دما و تداوم گرما، تاریخ صدور 10 مرداد 1402

1402/05/10 11:46

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان؛ تاریخ صدور : دوشنبه 9 مرداد 1402

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1402/05/09 12:01

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره 23: رشد ابرهای همرفتی و بارشهای رگباری و نقطه ای؛ تاریخ صدور 8 مرداد 1402

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره 23: رشد ابرهای همرفتی و بارشهای رگباری و نقطه ای

1402/05/08 16:45

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان؛ تاریخ صدور : یکشنبه 8 مرداد 1402

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1402/05/08 12:28

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان؛ تاریخ صدور : شنبه 7 مرداد 1402

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان؛ تاریخ صدور : شنبه 7 مرداد 1402

1402/05/07 12:02

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان؛ تاریخ صدور : جمعه 6 مرداد 1402

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1402/05/06 12:37

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره 22: رشد ابرهای همرفتی و بارشهای رگباری و نقطه ای؛ تاریخ صدور 5 مرداد 1402

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره 21: رشد ابرهای همرفتی و بارشهای رگباری و نقطه ای

1402/05/05 15:33

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان؛ تاریخ صدور : پنجشنبه 5 مرداد 1402

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1402/05/05 12:14

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان؛ تاریخ صدور : چهارشنبه 4 مرداد 1402

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان؛ تاریخ صدور : چهارشنبه 4 مرداد 1402

1402/05/04 11:43

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان؛ تاریخ صدور : سه شنبه 3 مرداد 1402

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1402/05/03 12:12

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان؛ تاریخ صدور :دوشنبه 2 مرداد 1402

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1402/05/02 12:35

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره 20: تاریخ صدور 1 مرداد 1402

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره 20

1402/05/01 14:54

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان؛ تاریخ صدور : یکشنبه 1 مرداد 1402

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1402/05/01 12:18

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان؛ تاریخ صدور : شنبه 31 تیر 1402

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1402/04/31 12:17

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان؛ تاریخ صدور : جمعه 30 تیر 1402

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان؛ تاریخ صدور : جمعه 30 تیر 1402

1402/04/30 12:19

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان؛ تاریخ صدور : پنجشنبه 29 تیر 1402

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1402/04/29 11:29

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان؛ تاریخ صدور : چهارشنبه 28 تیر 1402

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1402/04/28 12:55

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان؛ تاریخ صدور : سه شنبه 27 تیر 1402

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1402/04/27 12:27

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان؛ تاریخ صدور : دوشنبه 26 تیر 1402

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان؛ تاریخ صدور : دوشنبه 26 تیر 1402

1402/04/26 11:49

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان؛ تاریخ صدور : یکشنبه 25 تیر 1402

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1402/04/25 11:08

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان؛ تاریخ صدور : شنبه 24 تیر 1402

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1402/04/24 12:43

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان؛ تاریخ صدور : جمعه 23 تیر 1402

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1402/04/23 12:06

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان؛ تاریخ صدور : پنجشنبه 22 تیر 1402

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1402/04/22 11:42

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان؛ تاریخ صدور : سه شنبه 20 تیر 1402

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1402/04/20 12:42

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان؛ تاریخ صدور : دوشنبه 19 تیر 1402

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1402/04/19 12:14

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان؛ تاریخ صدور : یکشنبه 18 تیر 1402

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1402/04/18 12:07

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان؛ تاریخ صدور : شنبه 17 تیر 1402

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان؛ تاریخ صدور : شنبه 17 تیر 1402

1402/04/17 12:21

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان؛ تاریخ صدور : جمعه 16 تیر 1402

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان؛ تاریخ صدور : جمعه 16 تیر 1402

1402/04/16 12:33

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان؛ تاریخ صدور : پنجشنبه 15 تیر 1402

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1402/04/15 12:06