امروز: جمعه 8 بهمن 1400

آخرین بروزرسانی: 1400/11/08 09:30:16

شعار سال 1400
تصویر رهبر و پرچم
پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: پنجشنبه ۷ بهمن ماه ۱۴۰۰

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/11/07 13:21

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: چهارشنبه 6 بهمن ماه 1400

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/11/06 13:03

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: سه شنبه ۵ بهمن ماه ۱۴۰۰

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/11/05 12:40

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: دوشنبه 4 بهمن ماه 1400

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/11/04 12:48

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: یکشنبه ۳ بهمن ماه ۱۴۰۰

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/11/03 12:58

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: شنبه 2 بهمن ماه 1400

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/11/02 12:55

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: جمعه 1 بهمن ماه 1400

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/11/01 12:43

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: پنجشنبه 30 دی ماه

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/10/30 11:35

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: چهارشنبه 29 دی ماه 1400

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/10/29 13:02

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: سه شنبه ۲۸ دی ماه ۱۴۰۰

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/10/28 12:31

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: دوشنبه 27 دی ماه 1400

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/10/27 12:57

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: یکشنبه 26 دیماه 1400

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/10/26 13:07

هشدار هواشناسی سطح نارنجی شماره 11 ورود سامانه بارشی فعال ؛ تاریخ صدور: شنبه 25 دی ماه 1400

هشدار هواشناسی سطح نارنجی شماره 11 ورود سامانه بارشی فعال

1400/10/25 13:24

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: شنبه 25 دیماه 1400

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/10/25 13:18

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: جمعه 24 دیماه 1400

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/10/24 12:52

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: چهارشنبه ۲۲ دیماه ۱۴۰۰

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/10/22 12:58

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: سه شنبه 21 دیماه 1400

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/10/21 12:42

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: دوشنبه 20 دیماه 1400

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/10/20 13:06

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: یکشنبه ۱۹ دیماه ۱۴۰۰

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/10/19 12:45

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: شنبه 18 دیماه 1400

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/10/18 13:06

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: پنجشنبه 16 دیماه 1400

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/10/16 12:54

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: چهارشنبه ۱۵ دیماه ۱۴۰۰

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: چهارشنبه ۱۵ دیماه ۱۴۰۰

1400/10/15 12:44

چشم اندار دوهفتگی بارش تاریخ صدور: ۱۵ دی ماه ۱۴۰۰

چشم اندار دوهفتگی بارش تاریخ صدور: ۱۵ دی ماه ۱۴۰۰

1400/10/15 12:18

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: سه شنبه 14 دیماه 1400

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/10/14 12:47

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: دوشنبه 13 دیماه 1400

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/10/13 12:55

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: یکشنبه ۱۲ دیماه ۱۴۰۰

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/10/12 12:34

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: شنبه 11 دیماه 1400

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/10/11 12:44

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: جمعه 10 دیماه 1400

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/10/10 12:52

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: پنجشنبه ۹ دیماه ۱۴۰۰

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/10/09 12:46

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: چهارشنبه ۸ دیماه ۱۴۰۰

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/10/08 12:43

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: سه شنبه ۷ دیماه ۱۴۰۰

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/10/07 12:48

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: دوشنبه 6 دیماه 1400

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/10/06 12:54

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: یکشنبه ۵ دیماه ۱۴۰۰

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/10/05 12:40

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: شنبه 4 دیماه 1400

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/10/04 12:45

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: حمعه ۳ دیماه ۱۴۰۰

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/10/03 13:03

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: پنج شنبه ۲ دیماه ۱۴۰۰

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/10/02 12:51

چشم انداز 15 روزه بارش استان کردستان تاریخ صدور 1400/10/01

چشم انداز 15 روزه بارش استان کردستان

1400/10/01 14:40

بولتن آلودگی تاریخ صدور: 1400/10/01

بولتن آلودگی

1400/10/01 14:32

خلاصه وضعیت ایستگاه های هواشناسی استان کردستان در 24 ساعت گذشته تاریخ تهیه: چهارشنبه 01 دیماه 1400

خلاصه وضعیت ایستگاه های هواشناسی استان کردستان در 24 ساعت گذشته

1400/10/01 12:51

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: سه شنبه 30 آذر ماه 1400

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/09/30 12:49

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: دوشنبه ۲۹ آذر ماه 1400

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/09/29 12:48

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: یکشنبه 28 آذر ماه 1400

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: یکشنبه 28 آذر ماه 1400

1400/09/28 12:58

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: شنبه 27 آذر ماه 1400

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/09/27 13:00

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: جمعه 26 آذر ماه 1400

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/09/26 12:55

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: پنجشنبه ۲۵ آذر ماه ۱۴۰۰

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/09/25 12:21

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: چهارشنبه ۲۴ آذر ماه ۱۴۰۰

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: چهارشنبه ۲۴ آذر ماه ۱۴۰۰

1400/09/24 12:10

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: سه شنبه ۲۳ آذر ماه ۱۴۰۰

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/09/23 12:30

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: دوشنبه 22 آذر ماه 1400

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/09/22 12:41

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: یکشنبه 21 آذر ماه 1400

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/09/21 12:46

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: شنبه 20 آذر ماه 1400

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/09/20 12:41

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: جمعه 19 آذر ماه 1400

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/09/19 12:43

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: پنجشنبه ۱۸ آذر ماه ۱۴۰۰

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/09/18 12:43

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: چهارشنبه 17 آذر ماه 1400

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/09/17 13:17

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: سه شنبه ۱۶ آذر ماه ۱۴۰۰

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/09/16 12:51

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره ۳۰ بارش باران و برف طی روز پنجشنبه ۱۸ آذر تاریخ صدور: چهارشنبه ۱۰ آذر ماه ۱۴۰۰

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره ۳۰ بارش باران و برف طی روز پنجشنبه ۱۸ آذر

1400/09/16 12:49

بولتن آلودگی هوا تاریخ صدور 1400/09/15

بولتن آلودگی هوا تاریخ صدور 1400/09/15

1400/09/15 14:28

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: دوشنبه 15 آذر ماه 1400

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/09/15 12:47

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: یکشنبه 14 آذر ماه 1400

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/09/14 13:11

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: شنبه 13 آذر ماه 1400

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/09/13 12:42

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: جمعه ۱۲ آذر ماه

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/09/12 12:40